DHAAMSA BARATTOONNI OROMOO MAGAALAA AMBOO QEERROO, UUMMATAAFI JIRAATTOTA MAGAALAA AMBOO FI NAANNOOSHEEF DABARSAN

DHAAMSA BARATTOONNI OROMOO MAGAALAA AMBOO QEERROO, UUMMATAAFI JIRAATTOTA MAGAALAA AMBOO FI NAANNOOSHEEF DABARSAN

Waamicha hiriira Araaraa gamtaan barattoota oromoo magaalaa amboo uummata magaalaa amboo fi naannoosheef godhe ilaalchisuun qaamonni garaagaraa toora miidiyaa fi waraqaa garaagaraa maxxansuun waamichi hiriira araaraa guyyaa boriif godhame akka nagaan hin adeemsifamne socho’aa jiru. Hiriirri araaraa kun qaamota siyaasaa kamiyyuu irratti kan hin hundeefneefii araaraa dhaabolii siyaasaa uummata oromoof dhaabanna jedhan deeggaruufii lolli amma obbolaa lamaan gidduutti adeemaa jiru akka dhaabbatu dhiibbaa gochuuf akka ta’e ibsuu barbaanna.
Hiriirri guyyaa borii bifa nagaa qabuun sa’a 3:00 irraa eegalee nii adeemsifama.

Hub: namoonni waamicha hiriira kanaa bifa jijjiiruu( kan dhaaba siyaasaa tokkotti gartuu uume gochuuf yaaluu malu gama biraatiin namoonnii araara obbolaa lamaanii hin feeneefi qeerroo gargar qooduu fedhan sochii waan eegalaniif uummanni namoota rakkoo kana uuman irraa of qusachuun qaama nageenyaaf kennuun hiriirichi bifa nagaatiin akka raawwatu gochuu qaba.

SAGALEE QEERROO AMBOO

HAQA QABNA
NII FALMANNA
NII MOONA

Sagalee qeerroo Amboo