Decades’ demands and dehumanization:- Berhanu Kelbessa,

Decades’ demands and dehumanization

By Berhanu Kelbessa, May 15, 2019

HINTS FOR COMMON CONCERNS:

Reasons to reach the public include, hints to see beyond the heightened, extremely excessive distortions, defamations, wrongly self-authorizing,  frauds, wrong rules, attacks and degrading by illegitimate others; as well as the specific and origin of segregation, damages, degrading and controlling life in free world has been because of initially referring the name of the nation and the people for important rights about two decades ago; and fraud, wrong rules, higher accesses, tech and similar others in struggle of diming facts.

Beyond excess cover ups to suppress truth and to extend punishments for deeds above rewards; I prefer to mention highlights which can give hints for legitimate views. Under various right cases: the higher or the initial rights, the second financial case but discrete way to initial rights and legitimacy for fraudsters; where again I favored the mass in decision; thinking about it as independent; the formal claim of costs of damages of various inflicts and generally when one in trillions dollars rights and further disclosures and exploitations of rights and life while seeking justice for prior cases or as an exclusion. To have in mind that, when the illegitimate ones decide about the right of the  legitimate, to agree up on denial of urgencies and necessities but continuously in controlling mind and damaging life without consents.

True, but it can shame others to accept reality in self-conflicting inequality status-quo; even if the writer is both the first to have right in trillions dollars and also to take such higher decisions of considering others’ lives and limitations; to be seen as criminal and also forced not only to on the streets but also unrestricted framing and defamation, controlling and continuing in crimes.

  1. As any important case, the issue of priority is what to get the focus of all regardless of various ideas, innocents or sinister one’s, unconditionally to enquire and/or pressure the government; where the problem has happened and exists; or the USA; primarily for urgencies and life in dignity.
  2. To have proper clarity, records and evaluations about ways of understandings and acts of locals had been at the area or close by, before getting home under single effort and aim to discover wrong thoughts from right ones; as far as locals are expected to demand justice for unprecedented violations, unlike those who had not at their reach; now not to influence in union or as required.

For no reason than referring important right and case for the name of the nation and the people about two decades ago, there have been various damages and continuous acts of unprecedented inflicts by technologies, skill, wealth and numbers; To hint few with retention, in serious case forwarding:

  1. Excessive violation of rights/common and legal/, in born rights, life with dignity and freedom;
  2. Against transparency, right to self-representing, identity and privacy protection;
  3. Similar to organized crime, including suspects, some officials and formal institutions, orgs plus companies to damage and abuse rights continuously;
  4. Claiming the person as property and has no rights, designating /declaring/ damages and abuse ;
  5. Controlling contacts plus body system/functions/ by violating privacy, dignity and rights; while hidden and strangers given mandates without consents, interests and knowledge; etc.
  6. Extension of violations to generation/child/ rights and safety after damage, to abuse and exploitation of the minor; etc.
  7. The use of mind and system/function/ influencing/controlling/against rights, privacy, dignity & life; etc.
  8. Similarly, strong hesitation and delays to legitimacy and rights to represent self plus abuse free.

Therefore, primarily, as urgent case, quests for life with dignity and justice: urgencies and necessities plus transparency, , freedom,  liberty, control free and exploiting; to the government bodies; while records and understandings about efforts, neglects, concerns and evaluations about persons had/has been around this area also just; because of the time/length/ , understandings and involvements.

Dhugaan hubatamuun akka:

Dhimma kan dhuunffaa/mataa/ bira darbee uummata/biyyaa/ fii seenaa ta’uu danda’u waan yaadameef/dalagameef/ xiyyeeffanaan hamtuun namummaa, nagaaf seenaa miituu yoo hujjii dhaabbaataa keessaf halaa/alagaa/ tahe garuu hubannaan itti keennamu salphaa fii akka laayyotti kan laalan tahuu hin qabu.

caalumatti hiddi rakkinaaf gadadoo qobaas tahee uummataa, kan keessaa uummanii bu’aa irraa eeguu ykn amanu yoo tahe balaa fii hubamni geessisuu danda’u xiqaa hin-ta’u.  Dhibeen akkasii beekamuu duras tahee booda gaaga’amni geessisuu danda’u hamaa ta’uun beekamaa dha. Waayee durummaa, hacuucaa fii bilisaa kan leellisu tokko qaama sabaa irrat gochaan faallaa dalaga yoo tahee arrabni, qabeenyi, fakkeessun aks baayyinni namaa akkaataa dhugaa yarsuu hin dandeenyetti dhalli kamuu kan humnaan walii tumsu/lolu/ caalaa dhugaaf falmuun, qoruun, madaaluu fii hubanaaf dadhabuun bilisaa fii namummaa guutuu ofii aks jabina saba ofii dhugeeffachuu dha.

Matumaa, xiyyeeffannaa hamtoonnii tattaaffi, murannoo fii dalaga haqaa dhuunfaf garee-irrat akka maleen ka’an ala, carroota madaala-olaanaa ol tanan kan murtii, yeroo fii wareegamni  cimaan ykn carraan yericha-akkasii argachuuf waggoota jaarraan madaalamu tti bujunjura uumun dhimmota angafoota barbaachisaa, fe’ii ofumeen/kan mataa, maatii, lagaa/garee/,  kutaa/naannoo/, dhaloota, amantaan fii kkf xiqeessanun; waa ijoo uummanii seeraf seenaa isaa dheeraa keessat dhabe dantaa dhabuu aks kan gatii dhugaa beekas tahe wallaallumaan laamshessu caala dalagaan badii hin jiru.

Uuman, bineessi lagaa, illee waan waliin barbaaduf eegatu beekee waliin waitti deema, wal hukee argata ykn hariatama, waraanama, dheessas. Kun dhugaa tahee utuu jiruu, uummanumti kamuu kan furmaataf ofkaltii dhimmi saatiif dhaabbatu irrat ammenya sukaannessaa dalaga jechuun ni-ulfaataa.

Gabaabatti, dhimmichi hundeen isaa ykn rakkinni ilma namaa mudate ka’umsii, murtee fii dursiisu kabaja, nageenyaaf durooma uummata tokkoo, xiyyeeffanni wallaalummaa, dhibee, jeejnjjeef gabrummaa waan ta’eef dhimmi dhuunfaa ykn fe’ii nam-tokkoo caaluu hin qabu. Dubbii sabaa, dubbii seenaa, dubbiin heeraf seeraa, gochi gaddaaf gadadoo sadarkaa kanaa ummanii hubatuu fii akka dandeetti, aadaa,yeroo fii seeratti fakkiif murtee dhaa kaa’uu qaba. Tooftaaf akaatan garbummaa fii yarummaan namas tahee uummata irrat fe’amu, kunuunfamuuf abbumtti illee ba’aa ofirrat eegu/jaallatu/ yoo mudatu  hubatamuu fii siraa’uu qaba.

Jechuun, uummatni aadaa waa akkaaf akka-malee, haqaaf daba, seeraa/ heeraf faallaa,  aks madaalaf  murtee hin beeku, jechuu utuu hin taane, gaarii humnaan dhabeef ammeenyaa umnaa oliin itti fe’ame  ykn fe’amuu danda’utti akkaataa dammaquu fii yoomiyyu haxxummaan akka hiddaaf dame hin godhane taasisu danda’au jechuu fi.  Aks maddaaf karaa filatamaa yaadameef fayyadu, dhimmas aata’uu gocha tokko irrat dhaabbate ykn dhaabbatu amala gaachaanumaa fii seenaa qulqulluu qabaachuu fii bu’aa qabatamaa biratti gocha mu’lataa lafa irrat, fakkii cululuqaa sammuu dhaloota boodatti horuu keessa tahanii dammaqiin eeggachuun fala sirnaa waan tahee fii.

Kana gochuuf immoo akkaataa dhibeen bakee/uummata/ tokko seene fii dagaage, akkaataa itti mudateef karichis itti cufamuun malu faluu keessatti saayinsii fii barumssa ammayaa caalaa, marii fii wal-amantaan, hubannaa fii qaromnii uumaf aadaa, olaantummaa haqaaf dhugaa, soda sammuu ofiif umaa/waaqaa/qabaannaan hundeen badii uummata tokko keessatti mudatu ille lalisuu hindanda. Fakkenyaaf, madaalli adabbii fii furuu namoota uummata ykn biyya tokkoo: lagaan, kutaan, amanteen, kkf ala “badiif sirrina” irrat hundaa’un deegarsii fii dhiisun jira taanan, bilisummaan sammuu-qaroo dursaa fii jabbinni hin mo’atamne yookan meeshan qaalin jira jechun dhugaa taha. Kun immoo, akka jaarssatti hubannaa, akka dhiiratti  gootummaa, akka seeratti haqa fii akka dhalootaatti seenaf heera tifkachuu jechu dha.

Keessuumaa, buufata olii kana irrat hundaa’ee, hir’ina mudatee hubannaa fii namoota murtaawan/fakkiif/ yoon maqaa dha’e, dursii maraa: maqaa, jiruu ykn bu’aa ofii jechuu ala kabaja dhalootaa, aadaaf seenaa darbe, jiruu fii dhufuu aks hullfina dhugaaf jecha ta’uun beekamuu qaba.

Haqni qaanii yoo hin-taane, daguu malee qulqullinaan dhugaaf kabaja mirga sabaatif dhaabbachuu fii goonffachuu rakkisaa kan taasisu alagaa ykn diina beekamaa ala kan keessaa, rakkoo jala kan jiru dabalatee, caalumatti kan dubbii miidhagaa garuu akkeekaf gocha midhaa deemsisu, qaama ofii xiqeessaa kabajaaf bilisummaa kan faarssu bu’aan madaaluu tahee akum dhibaahaa hojjatoota keessaa ykn sodaataa loltootaa keessaa jechiif gochii kan wal faallessu jedhuu.

Dursa, dhimmoota aadaa/safuu/, seeraf heera, uumaf amantee, mirgaaf carraa uummataa aks kabajama namummaa irrat  humni, meeshaa ammayaa, dandeetti olaanaan, garee  fe’ii hormaa fii hordoftoota wallaaloo fayyadamanii toftaa irraa toffttatti, seera irraa faallaatt, bara irraa baratti dhugaa yarsaa fii gaaga’aa namummaaf qaamaa biratti yelloo malee haqaf maqaa balleessa: GUMAA,  ABBAA SEERUUMMAA DHALOOTAA/OFFII/ FII SEENAA BOONSAAf  dabsuu, mormuu fii maqsuun, busheessu fii yarsuun dalaga karooraa akka turee namoota dhugaa barbaadan, dhaloota jiruuf dhufuu hubachiisun falmii cimaa dhugaa dhaa taasifamu tahu.

Dabalata, nam tokko irrat daangaa darbuuf hubuu cinatti balleessiif alagaa wajjin ta’uun mirga saba ofii/nam-ofii/dabsuu, gadummaa fe’iin fudhachuu, mariif dhugeeffachuu keessaa daangeessuu, seera horii ykn hasawaf/dialogue/ dhorkuu, hubanna xiqeessuu, yeroo, urmaataa fii carraa fageessu fii dhugaa dimimisiisiu dabalatee aadaaf qarooma hundee uummataa ofii akka hin madaalletti taasisuun sadarkaa guutuu ille hubuu waan ta’uu maluiu fii.

Kanaaf, dhimmi bakka/asitti/ taheef, namni qaama guutu tahe tokko fii biyya ykn bakkee kanatti ture hubannaa fii dirqama dhalootaaf, mudaa keessatti sadarkaa/dalaga ofii  gaafatamu qaba. AKKA BIYYAATTI, DHUUNFFATTI, OGUMMAATTI, GAREETTI, HAWAASATTI, BAKKA-BU’AATTI, GAGGEESSATTI YKN OOGANAATII YKN BEEKAF QORATAAA tti gaaffin jiraachu qaba. Innis, sadarkaan dhimmaa, rakkoo/gaaga’amaa/,karoora, yaadnii  fii galii,  yeroo, dabaaf haqaa laalun karaa jabinaa , fagoo arguuf caala waa-hundaa kan tahee dhugaa falmuun waan caalu ta’uu saatifi.

Gaaffii fii dhimmoota darban qofa utuu hin taane, dhimmi ‘gumaa’ balleessu dalagamaa turee hubannaa barbaada. Xiyyeeffannaan dhimmaa, seeras tahee gaaffii warra namaan dogongoran utuu hin taanee, kan nama dogongorssaa, karoora fii seera yakkaa baasaa, bu’aa fii jibbaa rakkoo uumaa turan laallata.