Dargaggoon Jaafar Diggaa Guyyaa Har’aa Hidhaarraa Lakkifame !

Dargaggoon Jaafar Diggaa Guyyaa Har’aa Hidhaarraa Lakkifame !

Galmee Himannaa Eeliyaas Khadir Jalatti Shororkeessumma adhaan Yakkamuun Hidhamee Dararamaa Kan Ture Obboleessi Keenya Dargaggoon Jaafar Diggaa Guyyaa Har’aa Hidhaarraa Lakkifame !

Amajjii 11/2009

Dargaggoota Magaalaa Walqixxee fi Finfinnee keeysaaukkaamfamuun, Sagaleen keenya haa dhagahamu jettaniittu, Koreewwan fala barbaadduu hawaasa Musliimaa hiiksisuufsochootaniittu, mootummaa Islaamaawaa dhaabuufsochootaniittu jechuun dharaan himatamanii hidhaan waggaairratti muramuun, ol iyyaanoo isaan galchataniin adabbiinhidhaa isaanii waggaa 7 irraa gara waggaa 3 fi ji’a afuriitti gadbu’uun hedduun isaanii akka lakkifamaniifi isaan keeysaadargaggoo Jaafar Diggaa dabalatee dargaggoonni sadiihidhaarra akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.

Dargaggoota sadan keeysaa Gootichi Walqixxee dargaggoonJaafar Diggaa adabbii hidhaa isarratti murame xumuruunguyyaa har’aa sa’a sadiitti Mana hidhaa Qaallittii irraahiikamuun Maatii fi Uummata isaa jaallatutti akka dabalamemaddeen keenya gabaasaniiru.

Galmee himannaa Eeliyaas khadir jalatti himatamuun kanneenmana hidhaa jiran Faaruqii fi Abdul Aziizis adabbii hidhaaisaanii xumuruun guyyoota fuula keenya dura jiran keeysa nihiikamu jedhamee eegama.

RDH Dargaggoo Jaafariin Baga Maatii fi Uummata jaallattutti Rabbi si dabale jechaa Rabbi kanneen hafaniinis nuuf haa hiiku jechuun hawwii isaa ibsata.