Dabara Marqos keessatti konkolaataa Barakat Simoon gubachaa jira

Dabara Marqos keessatti konkolaataa Barakat Simoon gubachaa jira


ዕፍታ
የደብረ ማርቆስ ህዝብ በአሁን ሰዓት በረከት ስምዖን የአረፈበትን ሆቴል ከቦ ከተማውን ለቆ እንዲወጣ እየጠየቀ ነው