Daa’imman sadeen suuraa irratti argitan waan nyaatan gaafa dhaban manni murtii mana hidhaa harmee isaanii biratti haa hidhaman jedhe.

Daa’imman sadeen suuraa irratti argitan waan nyaatan gaafa dhaban manni murtii mana hidhaa harmee isaanii biratti haa hidhaman jedhe.

Ajjeefamuu Artist Hacaaluun wal qabatee Abbaa fi harmeen daa’imman kanaa Aanaa Doddotaa Magalaaa Dheeraatti qabamanii erga hidhamanii hanga ammaa furmaata malee mana hidhaatti dararamaa jiru.
Kan nama gaddisiisu maatiin daa’imman kanaa guutummaatti mana hidhaa jiraachuu irraa kan ka’e daa’imman kunneen waan nyaatan dhabanii rakkatan manni murtii walii gala Oromiyaa dhaddachi dhaabbii Bahaa gaafa guyyaa 18/2013 ooleen ijoolleen sadeen kunneen suuraan isaanii armaan gaditti argaman haadha isaanii waliin akka hidhaman ajaja dabarseera.
 
Daa’imman akka kanaa mana barnootaa galanii yerootti qaramuu qaban waan nyaatan dhabanii maatii isaan guddisu dhaban jennaan manni murtii harmee isaanii biratti akka hidhaman murteesse.
Kun salphina guddaadha Oromoon of irra saba biraaf illee bakka golgaati daa’imman kana haa gargaarru.
Rakkooleen akka kanaa bal’aa tahanis furmaata dhumaa fiduuf MCBO haa ijaarrannu.


Yaasoo Kabbabaa Hordofaa
Barrerssaa dha
Barsiisaa dha
Gaazexeessaa dha
Qondaala ABO Gameessa
Rogeessa Siyaasaa Qaamaa qalbiin QBO utubaa ture gaggeessaa dhaloota Qubeeti.
#MCBO ABOn labse milkeeseuun Nagaha waaraa fi Tasgabbii Sabatiinsa Qabu Fiduuf Yaasoo qoonni isaa ol aanaa dha.

Mohammed Hassen Wako


lamaan keessaniyyuu Oromoo mara biraa iddoo guddaa qabdu.haa ta’u malee duuti dargaggeessa ol-adeemaa fi namni buleessi du’uun nama biratti ija qixa ta’een hin ilaallamu kana malees akkuma Dr Artist Lammaa Guyyaa kana Haceen yoo xiqqate guyya lama firaas ta’e lammii hundaaf bulee kabajaan awwalamee hedduu nama hin gubu ture maarree isa #Waaqni guyyaan gahee du’ee fi isa harki diinaa ajjeese tokko miti. Oromoo kan #Hacaaluu_Hundeessaa garuu mootummaan shiraan osoo ajjeesuu baatee silaa sirni awwalcha isaa akkuma kabajamoo artist Lammaa kana kabajamee lammiin isaas boo’ee awwaalta ture garuu kun hundi ta’u miti firri isaallee kabaja dhabuun iddoo gadda ta’aaniitti ajjeefamuun isaanii ni yaadatama #Haceef kun hin malu ture wanti ta’eera hundaafuu jara lamaniifuu Oromoo lubbuun isaanii #jenneetaan haa qananiitu jechuun ni mararfata
#Dhugaa_Hacee garuu waan akka laayyootti dagannu miti
#Nagaan naaf boqodhaa

Faarfannaa kana jaalala keessan yoo ta’e waliin dhageeffannuu?
Hojii Waaqa mama
Faarfattoota faares Makaane Yesuus Yaaballoo