I have heard many times noises related to the conversation of ob. Bekele

I have heard many times noises related to the conversation of ob. Bekele

Diinni Orma qofa miti mana keenya keessas guutee jira. Barreeffamni tokko yeroo barreeffamee maxxanfamu kan ”Like” goonu irratti walii galuu akkasumas nama barreesse sanaan jabaadhu gaarii goote jechuu natti fakkaata.

Akkuma argaa jirtan barreeffama kanaa gadii bifa suuraan taa’e nama Befiqaaduu jedhamutu barreesse. Barreefama isaa keessatti waan Obbo Baqqalaan hin jedhiin haala faallaan hiikanii fudhachuun warra balaalleffatan keessaa tokko.

Namoota ani maqaa isaanii fuulduratti xiyya godhe kunimmoo kaleessa maqaa KFO waammachaa warra ture. Keessas OPDO ta’ee warra dalagaa ture. Amma immoo inni 1ffaa irra maqaansaa jiru aangoonuu laatameefii kan jiru dha.

Warri kaan diyaaspooraa keessa taa’ee durumaa kaasee dhaaba KFO jedhamu kana warra dadhabsiisaa ture jechuu dha. Mee kan diinni nama ofii irratti haala kanaan barreesse dhufanii jaalachuun sanuu Like jajjabinaa (aariillee miti) kennuun maal jechuu dha?

Unumatu diinaaf afaan hiikee duulchisaa jira jechuu dha?
Odaa Gurree
I have heard many times noises related to the conversation of ob. Bekele

On the corners of the Ethiopia andinet people. They don’t tolerate those with different opinions.

Very sad, the truth hurt. Hmm!!


Bekele Gerba failed me.

I have always had a soft heart to Bekele Gerba. It was not only his charm, I admired his commitment to peaceful struggle. His words, since his previous arrest, were carefully selected to stand for Oromo people without the need of offending others. Today, I read about his latest Afaan Oromo speech in US (translated into Amharic) contrary to the speeches of Bekele I know. I wished this to be ‘fake news’ but different translations sounded the same. This breaks my faith in him; I’m shocked.

I could have tolerated his statment that reads, “while Oromo sons are languishing in jail labelled as ‘terrorists’, those who were armed to fight them yesterday have a photo with them in palace”, because most important issue is stressing the need for the release of political prisoners. But, it is hardly possible for me to justify this: “the struggle our sons paid sacrifices for has benefited aliens”. Really, “aliens” are other people to the Oromo. I have known Bekele as an Oromo Nationalist, but not as this much excluding others. And, I thought the struggle was not all about being invited in palace and having a photograph with the PM. In fact, for the very first time ever than before, many Oromos felt deep belonging to the Ethiopian state and ownership to the victory that seemingly is leading to democratic reform. Defying others’ suspecion, Oromos have saved Ethiopia from the threat of disintegration. However, Bekele put that card out again, in the name of Oromo people. My question is why Bekele, why now?

Maybe, Bekele is pressured too much. OPDO won the hearts of the mass and to win the mass back, as a leader of OFC, Bekele may have thought it is necessary to be more nationalist and more partial to Oromo people than any other group. But, I don’t think this is what he fought for. And, I hope he will correct his words or explain what he meant. I just hope..


Dhugaarraa
Of Duubni
Hin Jiru!
—————
Jaallewwwankoo👇🏽

Obbo Baqqalaa Garbaa waan nu gaddisiise dubbate jedhanii boba’u, nu aarseera jedhanii dallanu, akkanaan isa hin eegne ture jedhanii fakkeessu. Wanti Baqqalaan dubbate waanuma Ummanni Oromoo itti amanuudha. Dhugaa Oromoo dubbate, miidhamni Oromoorra gahaa jiru ammas itti fufeera jedhe. Qabsoo Ilmaan teenya lubbuu itti dhangalaasteen kan fayyadamaa jiru alagaadha jedhan. Jarri akkamitti alagaadha nuun jedhan jedhanii weeddisu ~ fira garaa aananii haa jennuun barbaadan moo?

Ilaa suuraa armaan gadii kana ilaalun gahaadha. Jarri har’as warra waggaa dhibba of duuba jiraachaa jiruudha. Warra sirna kaleessaa sana kallattii kamiinuu deebisuuf carraaqudha. Warra suuraa Minilik hammatee bulee akkuma hammatetti suuraa dhungachaa warra boolla awwaalaa seenuf jiraniidha. Tahuufii dide malee osoo aangoorra bahanii osoo hin alanshin nu liqimsu. Kuni dhara miti, dhugaadha. Waliin hojjanna jechuun garaa keenyatu tokko jechuu miti. Akka dur gadi hin jennu, galanni Abbootaf Akaakilee keenya xurree qabsoo nuu saaqaniif akkasumas Qeerroo Keenyaa diina barbadeessaa jiruuf haa ta’u ol jenneet dubbanna, ol jenneet tarkaanfanna. Bitaaf mirga hin qabnu dhugaa jirtu walitti himaat sochoona. Isaanitti hadhaa’ef mi’aayeen dhimma keenya miti. Dhimmi keenya dhugaarratti bu’uuraye, dhugaarraa immoo yoomuu of duubni hin jiru✍🏽

Kanuma
Keenyas Oluma
#HawiAnole irraa