Common mistakes in Afaan Oromoo

Common mistakes in Afaan Oromoo

Beka Moti tiin, Ebla 22, 2019

Dogoggoraan jechoota Oromootti fayyadamuu

       (confused and misused Oromo words)

 

Fakkeenyaaf:

-Nami aaru tokko dubbii balleesuuf booda hin deebi’u, kan dallanu immoo dubbii irraa gara boodaatti deebi’aa.

-Hawwaasi gocha yakkamaan tokko godhe ni abaara, warri immoo yammuu aaran mucaa isanii ni sookka’u.

-Bofi nama ciniina malee nama hin hiddu, kannisi immoo nama hidda malee nama hin ciniinu.

-Nami miillaan deema, horiin immoo kotteedhaan deema.  Egaa yammuu hedduu jechoota kana waliindhooyinee haasofna.

Haata’u malee, manabarumsa keessatti akka kanatti akka hin barsiifamne nan abdadha.

( In the school, colloquial/informal speech and formal speech must be differentiated and taught to bring Oromo offsprings from all corners of Oromia together)

 

Jechoota akkasii sana keessaa yartuun warra gajjallaa kana:

Aaruu                        fi      Dallanuu

Abaaruu                    fi      Sookka’uu

Dubbatuu                  fi      Haasa’uu

*Mataa muruu           fi      Rifeensa muruu.

Onnee                      fi      Laphee

Onnee                      fi      Garaa

Garaa dhabuu          fi      Onnee dhabuu.

Beekuu                     fi      Baruu

Balleesuu                 fi      Dogoggoruu

Bu’uu                        fi      Harca’uu

Bookkisuu                fi      Barooduu

Cophuu                    fi      Dhimmisuu

Ce’uu                       fi      Qaxxaamuruu

Dabuu                      fi     Jallachuu

Dha’uu                     fi      Rukutuu

Dhiquu                     fi      Miicuu

Dhukkubuu              fi      Laalachuu

Dafuu                       fi     Ariifachuu

Dho’uu                     fi     Xaaxa’uu

**Eeguu                   fi     Tissuu

Fannisuu                  fi     Rarraasuu

Goomachuu             fi     Hinaafuu

Hurrii                        fi     Qayyoota

Ke’aachuu                fi     Uffachuu

Ligdaa’uu                 fi     Samuu

Lafa                         fi     Dachee

Maqaaballeesuu      fi     Maqaabaasuu

Miillaan                    fi     Kotteen

Naanna’uu               fi     Galagaluu

Fuunfachuu             fi     Suufuu

Furdatuu                 fi      Gabbachuu

Goomatuu               fi      Hinaafuu

Go’uu                      fi      Wacuu

Hojjetuu                   fi      Tolchuu

Habbuqatuu            fi       Unachuu

Jissuu                     fi       Kuffisuu

Jobobi’uu                fi      Jeeja’uu

Mucucaachuu         fi      Sigigaatuu

Madaqsuu               fi      Naalchuu

Okkoluu                  fi      Bakkaafuu

Qalbeefachuu         fi      Hubachuu

Qaana’uu                fi      Salphachuu

Saamuu                  fi      Ha’uu

Soofuu                    fi      Duuguu

Rifeensa                 fi      Dabbasaa

Waraabuu               fi      Buddusuu

Sirbuu                     fi      Wallisuu

Sobuu                     fi      Sossobuu

Dheedhii                 fi      Xobbee

Mucucaachuu         fi      Sigigaachuu

Shakkuu                 fi      Mamuu

Dhaabachuu           fi      Ijaajjuu

Dhaggeefachuu      fi      Dhaga’uu

Diilalla’uu                fi      Qabbanaa’uu

Cimaa                     fi      Jabaa

Bareedina               fi      Miidhagina

***Buufachuu          fi      Qubachuu

Bilisummaa             fi      Walabummaa

Dhaamsa                fi      Ergaa

Bobeessuu             fi      Qamsiisuu

Bareeduu               fi       Miidhaguu

Duddaba’uu            fi      Haluuba’uu

Deeguu                  fi       Hiyyoomuu

Ciniinuu                 fi        Hidduu

Ilkaan                     fi        Ilkee

Xobbee/kichuu       fi        Dheedhii

 

*Nami rifeensa muratu tokko, rifeensan muradha jedha malee, mataan muradha jechuun sirrii miti.

**Polisiin Baankii eega, Abdiisan immoo saawwa tissa.

***Allaattiin muka irra qubate, xiyyaari immoo lafa buufate.