Cittoo irratti Fanxoo

Cittoo irratti Fanxoo

Damee Boruutin: Caamsaa 27, 2018

Cittoo

Waan baayyee nama dhibuu fi hiikaa hin qabne (paradox) qooda Sabni Oromoo Impaayeera Itoophiyaa kana keessatti qabu dha. Karaa tokkoon Uummatni Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Warana Bilisummaa Oromoon degaramee ABO hoggannamee Impaayeera Itoophiyyaa huduu jalaa buqqisee jigisuuf raasaa jira. Karaa biraa akka Impaayerri kun hin kufne OPDOn qofaa utubdee dhaabbu waan dadhabdee warra akka ishee yakkamoota  fi Uummata Oromoo biratti tufamaa tahe ODF daboo kadhachaa jirti. Maalis tahe maal kan wal dura dhaabbachaa  jiru Oromoota. Akkamiti uummata tokko keessatti warri haqa uummataaf lubbuu isaanii dabarsanii kennaniif warri uummata isaanii garaaf gurguran kun wal gituu danda’an? gaaffii  jedhu deebisuun salphaa miti.

OPDOn umurii ishee guutuu Uummata Oromoo samaa fi samsisaa, hidhaa fi hisisaa, ajjeessaa fi ajjeesisaa  jiraatee gaafa qabsoon Uummata Oromoo kokkee TPLF qabu lamaffaa uummata Ormoo keessa dhalatee qabsoo Uummatni  Oromoo oofaa jiru harkaa butachuuf fuula duratti  asi baate. Afaaniin ummata koo haa jettu malee hojiin ishee  fedhii  fi  hawwii TPLF tiksuu akka tahe ifa jira. Diraamaa meeqa  uumanii qabsoo ijibaataa gochuun waan yaroo duraaf Oromoon Masaraa Miniliki  fudhate fakkeessuuf waan hin xibaarre qabani.

Kononel Abiyi Masaraa Miniliki erga seenee maal hojjechaa jira? Utuu ilmaan Oromoo kumaatamaan mana hidhaa isaa keessatti dararmaa jiranii Mootii Saawudi Arabiyaa miilatti kufee Sheek Almudeen kan qabeenya Oromoo Samaa fi Uummata Oromoo summiin fixaa ture akka hiikamu kadhata. Sheeki Almudeen qaamaTPLF keessaa bakka guddaa qaba. Kanaafuu ergaan isaa inni duraa bakka TPLF itti bobbaafte deemee hojii  ishee rawwachuu qaba. Qabeenyi  Impaayeera Itoophiyyaa kan Oromoo dabalatee TPLF  biyya alaatti kan gurtee baafattaa turte karaa Sheeki Almudeen akka tahe beekamaa dha. Sheeki Almudeen hidhamuun rakkina TPLFiin hudhee qabe keessaa tokko.

Kana malee  namoota inni gara aangootti  deebisee muudaa jiru warra TPLF isheen hattuun  illee hatoota jette aangoo irraa kaafte yoo agarruu Mootumaa Kononel Abiyi  irraa uummatni Ipaayeera Itoophiyaa iyyuu jijjirama maal  akka  irraa eegatu namaa hin galu. Haadha mana Malsaa Zeenawii , Azebi Mesfiin, “Mootuu hannaa” jedhamtee kan  beekamtu warshaa hannaan tokkoffaa tahe irratti muudun hiikaan isaa warra olola Obbo Lammaa fi Kononel Abiyiin gurri dude fi iji jaameef iyyuu waan galuuf natti fakkaata. Azebi Mesfiin haadha harmaa isaa waan taateef ekeraa abbaa harmaa isaa Malasaa isa guddise sodaatee kan TPLF illee hojii irraa ariite gara aango deebisuun  gara fuula duraa deemee hojii uummataa fi biyyaa hojjechuu irraa gara boodaa deebi’e warra isa guddise miila dhiqaa jira.

Karaa biraa lafee namoota Itoophiyyaa biyya Libiyaa keessatti ajjeefamanii barbaacha biyya Misiraa deemuuf akka jedhu oddefamaaf jira. Sobni  illee bareedaa qabdi. Waan nama Itoophiyaa jedhuuf jaallalli isa qabee waan maraataa jiru of fakkeessaa jira. Lafee nama Itoopiyaa meeqatu guyyaa guyyaan akka baalaa Impaayeera Itoophiyaa  keessatti  harca’aa  jira. Maaliif lubbuu namaa biyya Itoophiyya  keessatti  tasa badaa jiru dhaabuuf hojii isaa duraa hin godhatu?

Abaan Duula Leencoo Lataa simachuun Cittoo Iirratti Fanxoo dha. Yakkamoonni yaroo akkasi wal barbaadanii  wal simatan arguun uummatni  bal’aan diinni isaa eenyu akka tahe hubachuuf raga gahaa dha.  Abaan Duulaa dhuunfan sobee lakkobsa waliin dhahe Uummata Oromoo waraana labse. Dararamni  har’a maqaa Labsi Yaroo Muddamaan uummata keenya irratti rawwatamaa hojii Abbaa Duula qofa akka tahe dagachuu hin qabnu. Dhiigni tokko tokkoo ilmaan Oromoo  dhangala’aa jiruuf  itti gaafatamni mataa isaa gubbaa jira. Leencoo Lataa qabsoo bilisumaa Oromoo keessatti  honkora hojjechaa ture dhiifnee Waraana Bilisummaa Oromoo kuma digdamaa ol kaampii itti naqee akka TPLF itti marsitee fixxuu  nama godheetu Abbaa Duulaa wajjin wal amatee harka wal fuudha. Yakkamoonni kun uummata isaanii irraa soda waan qabniif akka Impaayeerri  Itoophiyaa hin kufnee utubuuf wal funanaa jiru. Baayyee bareedhaa dha. Yakkamoonni hunduu OPDO wajjin hiriira yoo galan Impaayeerri Itoophiyaa mataa isaanii irratti  jigee bakka tokkotti isaan daamaca. Ammam iyyuu haa bubbulu haalli kun akka hin hafne wilii isaaniif gala.

Leencoo Lataa wajjin dhaabbachuun bu’aa isaa irra kisaaraa isaatu caala. Namn kun nama bakka tokko dhaabbatee hirmaata hojii fudhatee bakkaan gahuuf rakkina guddaa qabu dha. Kan namni guyyaa  ijaaraa oole inni akka waldiigessaa halkan diigaa bula. Qofaa dhaaba ijaaree akka uummata of duba hiriirsuu hin dandeenye waan beekuuf qaama OPDO tahe malee qofaa dhaabbachuu hin danda’u. Yoo OPDOn ofitti fudhate ishee diiguun hojii isaa duraa ti. OPDOnis yaroo gabaaba keessatti of keessaa  ariihuuf akka dirqamtu nama isa beekuuf ifaa dha. Dedeebi’ee kadhatu illee TPLF diigaa isaa kana bareechitee waan beektuuf achuma taa’ii nu gargaari jette hudduu qabdee gadi darbtaa turte.

Leencoo Baatii fi Hasan Huseen maaliif akka  jarra kana wajjin deeman naaf hin galu. ABO keessaa akka jeneral  Kamaal wajjin akka cabsatanii bahan kan godhe  Leencoo Lataa fi Diimaa turan. Akka gareen jeneral Kamaal hin jabaanneef immoo Leencoo Baatii fi Hasan Huseen irraa adda baasan. Gurmuu WBO muuxxannoo bara dheera qabuu fi kan  Luchoo Bukuraan hooggannamuu akka TPLF itti hidhanna guutuu wajjin harka kennatu godhan.  Sana booda inni isaan maqaa bilisummaa isa jedhu sana lagatanii demookraasii qofa  dhaabanna jedhanii ODF( Oromoo Democrati Front ) kan isaan dhaabatan. Akka  yaada isaanii  utuu tahe ABO diigamee raawwateef jira.  Leencoo fi Diimaan Ilmaan Oromoo ficisiisanii akka diplomaatiitti karaa Bolee yaroo TPLF iin gageefaman goottonni Oromoo  warra akka Nadhii Gammadaa fi Guutamaa Hawoos  gara Baalee senanii  qabsoo bilisummaa uummata  isaanii wajjin finiinsuu filatan.  Ayyaan ilaallattootaaf waan xiqqoo nyaachuuf dhaqanii nyaatamuunis akka jiru itti hin mul’atu.  Amma qotiyyoo baala malee halayyaa hin agarreeti.

Karaa biraa qabsoon Uummata Oromoo of calalaa jira. Warri yakkamootaa fi  kosii akka Leencoo fi Diimaa amanee  wajjin hiriira gallee aasraa baayyee baasee jirra. Diina fuula duraan namatti dhufu caalaa diina ijaarsa keessatu nama huba. Qabsoo Uummata Oromoo  ABOn hooggannamu keessatti jiraachuun Leencoo xanacha ( cancer) tahee  ABO cicciree guddina  dowwee kan quucarse  tahuu erga inni keessaa  arhama  ABO guddatee dagaaguun ragaa ijaan aggarru dha.

OPDO irratti ODF wal tahuun kan nama dinqu hin qabu. Maqaaf malee lamaan isaanii walitti dhufanii qabsoo uummatni Oromoo ofaa jiru irratti garagarummaa tokko illee fiduu hin danda’an.  Akka afaaniin oduu  jalqabaniin utuu hojiin jijjirama waan fakkaatu argarsiisanii jiraatanii  nama  amma tokko gowwomsu ni danda’u taha. Diraamaan TPLF fi OPDO warri hin galleef tokko tokko yaroo haa keninuuf yaada jedhu kaasu. Bareedhaa dha. Yaroo isaanii fudhatanii haa ilaalan. Warri akkasii qabsoo uummata hin gargaaranis hin miidhanis. Mootummaa sanaafis dhima hin baasan. Warra jiddu taa’ee gara jaabaatu eegatu dha. Qabsoo keessatti gurmuun kun  baayyee dha. Garaagarummaa kan fidu warra murannoo guutuun qabsa’u waan taheef Fincila  Xumura Garbummaa bakkaan gahuuf hidhaannaa  keenya jabeefannee qabsoo keenya itti haa fufnu!

Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

Ijifannoo Ummata Oromoof!

2 Comments

  1. Amma hin jirre udaan jirma. Ofuumaa xibaarta malee xabiisi siyaasaa xummuramaa jira. Warraaqsi hatameera. Kanaafuu duddaan biyya ambaa keessa cisii urjii lakkawi.

Comments are closed.