Chaltu Takele Abetu har’a ganama waraana mootummaan ukkaamsamte.

Chaltu Takele Abetu har’a ganama waraana mootummaan ukkaamsamte.

Yeroo ammaa Waajjira Poolisii magaalaa Shaambuutti hidhamtee jirti.

#Inbox

GODINNI GUJII LIXAA ULFA DA’UMSA GEESSE HIDHE!
Tan armaan gaditti argamtu tuni haati-manaa Edeemaa Eliyaasiiti. Ulfa ji’a 8 xumurtee 9 ffaa keessa jirti…sanuu lakkuu garaa qabdi jedhama akka ragaa mana yaala Irraa arganne muldhisutti. Abbaa manaa keeeti barbaanna yoo atiin isa qabdee nu hinfidin si hinaa jedhanii hardha ganama isii qabanii mana hidhaatti galchan. Kan kan raawwate Warri mootummaa Godina Gujii lixaati. Mana hidhaa sani keessatti yo ciniinsuun qabde rakkoo cimaatu mudachuuf mala! Sababi hidhaniif abbaa worraa isii hidhuuf jedhanii manaa isa dhabnaani. Ee cubbuu!! Waaqa Sodaadhaa, Mucuma abbaa worraa barbaaddadhaa malee sababa isaa maaf isii hiitu? Dubartootni Woyyudha, Dubartootni Haadha! Dubartootni Obbooletti! Dubartootni Adaada! Adaadaan Waqaa jedha Gujiin! Waaqa nu hundaa uume sodaadha daa’ima tana hiika?