Cabaan Lamaan Fayyaa Tokko Tahuu hin Danda’u!

Cabaan Lamaan Fayyaa Tokko Tahuu hin Danda’u!

Yaroo hooggantoonni KFC Dr. Mararaa, Obbo Baqalaa fi gareen isaan wajjinturan mana hidhaa keesaa hiikaman, Uummatni Oromoo kumaata dhibaan bahee isaan simachaa fi gammachuu isaa akka ibsachaa ture hundi keenya kan argaa turre. Fulbaana 15, 2018 guyyaa ABO Hayya Duree Dawud Ibsaan hooggannamu Finfinnee seene Uummatni Oromoo milliyoona hedduun lakkawwamu fardaa fi lafaan bahee simaanaa seenaa qabeessa taasiseef jira.

Ijaarsonni Oromoo walitti dhufanii waliin dhaabbachuun yaada eebisamaa dha. Garuu maqaa tokko tahuun yakkamtonni hojii yakka Uummata Oromoo irratti dalaguuf kan godhan garummaa isaa caalaa badii isaatu madaala. OPDOn amma maqaa jijjiratee ODP ofiin haa jettu malee meeshaa diinaa taate waggaa 27 Uummata Oromoo irratti yakka rawwataa turte uummatni irraanfachuu hin danda’u. Maqaa jijjiruun hammenya dalagamee fi cubbuu hojjetame qulqulleessuu hin danda’u. Har’a miseensonni OPDO illee maqaa jijjiratanii bakka dur turanii bakka biraa deemanii muudamuun faashina tahaa jira.

Amma yoom itti uummata kana gowwomsuuf akka yaalamu naaf hin galu. Uummatni Oromoo dammaqee, qindaa’ee ijaaramee haala abdii guddaa namaa kennuu danda’u irra akka jiruu waanan hubadheef lapheen koo gammachuu qaba. Obsi Uummatni Oromoo qabu kun garuu eessaan akka isa gahuuf deemu beekun salphaa miti. Yaroo dheeraa keessa OPDOn shira xaxxaa jirtu Kanaan daandi bilisummaa irraa maqsuun ni mala yaadoo jedhu nan qaba. Karaa biraa gaafa obsa isaa fixe tokko OPDOs akkuma Wayyaanee na gahe jedhee of irraa darbuufis humna gahaa akka qabu naa gala.

Akka ijaarsatti an OPDO irraas tahe kan biraa irra rakkina mataa koo hin qabu. Hunduu amma beekumsaa fi dandeettii isaanii uummataaf yoo qabsawwan eebisamuu qabu. Garuu yakka rawwatamaa jiru utuu agarruu bira darbuun immoo cubbuu caalu taha. OPD fi ODF maal irratti wal tahu danda’u? Nageenyaa fi bilisummaa Uummata Oromoo irratti akka hin taane ifa jira. Cabaan lamaan fayyaa tokko tahuu hin danda’u! Maaliif jedhaa?

Obbo Leencoo Lataa akka OPDO nama qabsoo Uummata Oromoo irratti umurii Wayyaanee guutuu yakka guddaa hojjechaa ture. WBO kuma digdamaa ol campii itti naqee akka ficisiise namni hunduu beeka. Amma gaafa du’uutii akka Malasaa wajjin hojjechaa ture isatu afaan isaan himata. Ega inni du’ees deddeebi’ee biyyaa seenee Wayyaanee wajjin hojjechuuf kadhachaa ture. Wayyaanetu gatii hin qabdu jedhee of irraa darbaa ture. ABO mataa irraa gad diigaa akka quucaru kan gochaa ture. Akeeka ABO guufachiisu kan inni keessaa fi alaan hin goone hin jiru. Hojiin isaa inni guddaan dandeetti itti qabu diigumsa. Wal tahuu Obbo Leencoo utuu dhageenyee hin fixxiin oduun diigee bahuu isaa dhufa. Dhiinya kana ijaarsa Ginbot 7 jedhamu kan Dr. Birhanuu Nagaa hooggannamu waajjin wal taheture. Ginbot 7 kun Uummatni Oromoo hiree miga isaa murteefachuu miti afaan isaan dimma bahuu iyyuu hin feene dha. Duruu achi utaatelee immoo OPDO keessa xiliqsoo seene. Warra akka OPDOn diigamtu fedhuuf ayyaana bareedaa dha.

OPDOn utuu hawwii fi fedhii Uummata Oromoof hojjechuu qabatee ofii dagatee illee taatu ijaarsota Uummatni Ormoo itti gagbaa jiru warra akka ABO fi KFC wajjin walitti dabalamuun uumata biratti kabajaa fi amantii horaaf ture. Warri har’a OPDOn wajjin sirbaa jirtuu fi warri korojoo gudufatee uluuqee biyya seenee aangoo warri badhaasamee jiru , Koloneer Ababaa Garasuu, B. j. Hailu Gonfa, B. J. Kamaal Galchuu fi Obbo Leencoon kan waliin qaban jibinsa ABO fi Akeeka ABO dhabamsiisu qofa. Obbo Lamaanis wagga 27 jibinsa ABO kana waan horachaa tureef warra kana wajjin dhaabbachuuf waan filate fakkaata.

Uummatni Oromoo Mootummaa kan jedhamu hin qabu. Mootummaa jechuun kan nageenya uummataa eeguu fi biyyaa tiksu dha. Uummatni Oromoo utuu Mootummaa OPDO irraa gargaarsa eegatuu dhumaa jira. Salphinaa fi gadadoo hiriyyaa hin qabne itti roorisaa jira. Waan qabu qabatee diina ofi irraa ittisuuf dirqama qaba. Utuu manni maree caffee Oromoo, Uummata Oromoof Uummata Oromoon filamee jiraate guyyaa tokko itti Mootummaa OPDO akka fedhii isaan aangoo gadhiisu gochuuf dirqama qaba. Garuu warri kun miseesota OPDOtu maqaa uummata Oromoon Mana Marree uummataa keessa taa’ee dhiigaa fi foon ilmaan Oromoon coocoo nyaachaa jiran mana marre uummata qabna jechuun waan baayyee nama qaanessu. Utuu achii hin bahiin boqqonnaaf utuu gara Qilinxoo deemanii bareedaa dha.

Warra ABO fi WBO jilbeefachiifna jedhee yaadu lolli isaan gochaa jiran ifaa fi ifatti Uummata Oromoo bal’aa wajjin akka tahe hubachuu qabu. Uummata keenya irratti honkora uumuu danda’u. Balaa fi dhumaatii uummat keenya irraa gahaa jiru akkuma ammaan kana gochaa jiran calsaanii ilaaluun ni mala. Garuu Uuummata Oromoo humni injifachuu danda’u tokko iyyuu akka hin jirre jala sararee isaan yaadachiisu fedha. Gaga’ama isa irra gahaa jiru kanaa mootummaa hin jirre na gargaari jedhee kadhachuu dhiise humna isa tuteese diina of irraa ittisuu qaba.

Injifanno Uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

Damee_Boruutin: