Buqqistu kana ofirraa buqqisi ykn adabadhuu taa’i!

Buqqistu kana ofirraa buqqisi ykn adabadhuu taa’i!

Tsedale’s tweet perfectly encapsulates the sad state of Ethiopian politics. Ever since its inception, Prosperity Party (PP) has been employing calumny, distortion, dishonesty, and outright fabrication as its main political tactic. At this point, most of us have become inured to their usual dirty tactics. Recently PP cadres hit a new low by shamelessly disseminating tampered images on social media with the intent of stirring unrest in parts of the country. Wallowing in the mud with the pig has become the inescapable reality in Ethiopian politics!


#Ambo (Inbox)

“Proojektoota G/Sh/Lixaa, Amboo
Suurri armaan gadii kun Piroojektii Horsiisa Lukkuu bara 2005ALH kan jalqabamee dha. Misoomni goodina kanaa akkuma buufata konkolaataa magaalaa Amboo san rakkina guddaa qaba. Piroojektiin horsiisa lukkuu Kunis dhaabbata ‘orrix construction’ jedhamuun qar. Milliyana 42 kan ijaaramaa ture yoo ta’u sababa qulqullina hin qabneef ijaarsi isaa dhaabbatee jira.

Kontiraaktarri kun eenyummaan isaa kan hinbeekamnee garuu #ijoollee Oromoo baayyee mogaatti dhiibanii fi hojjii dhowwatanii namicha kanaaf dhoksaan maqaa Tigree kan ta’eef kennameera. Hojjatoota Guyyaa fi wardiyoota haarka-qaleeyyii mindaa waggaa tokkoo ool osoo hinkafaliin eesa gaheen isaa dhabamee. Jabana Wayyaanee kaasee ogeessootni ijaarsa proojektii kan to’atan akkuma barbaadaan uummata Amboo irratti xaphataa jiru. Ogeesootnii kun kabaja aantummaa fi quuqama ummataaf kan hinqabne ammas qaama jijjiiramaa ofiin jeedhanii ittii fufanii aangoorra kan koran jiru. Ogeessotni baayyeen piroojektoota kannin to’atan keessattuu warri Oromiyaarraa dhufanii to’atan ilmaan nafxanyootaa warra #ijoollee keenya basaasaa wayyaaneef dabarsaa turan.”