Bulchinsa Magaalaa Burayyuu iddoo Ashawaa Meedatti saamtonni gurmaa’an 70 too’ataman.

Bulchinsa Magaalaa Burayyuu iddoo Ashawaa Meedatti saamtonni gurmaa’an 70 too’ataman.

[OBN 06 01 2011] Bulchinsa Magaalaa Buraayyuu iddoo Ashawaa Meedaa Anfoo kattaatti guyyoota lamaan darban saamtonni gurmaa’un badii lubbuu namaa fi qabeenyatiif itti gaafataman jedhaman 70 too’atamuu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksiise.

Koomishiniin Poolisii Oromiyaa Koomishinar Alamaayyoo Ijjiguu akka ibsanitti, saamtonni gurmaa’an gocha raawwataniin lubbuun namaa fi qabeenya irra miidhan gahee jira jedhaniiru. Namootni baay’en qa’ee isaanii irraa kan buqqa’an yoo ta’u, qabeenyin barbadaa’uu himaniiru.

Yeroo ammaa kanas poolisiin naannichaa too’achuun guutumaan guutuutti nageenyi bu’uu ibsameera. Jaarsoliin biyyaa namoota buqqa’an mariisisuun gara qa’ee isaanitti akka deebi’an taasifamaa jira jedhaniiru Koomishinar Alamaayyon. maddi:-fbc


Naannoo Somaaletti poolisoota 38 irratti tarkaanfin fudhatame.
=======================================
[OBN 06 01 2011] Magaala Jigjigaa fi kan biroo keessatti rakkoo nageenyaa ji’a tokko dura umameen harka keessaa qaban jechuun poolisoonni shakkaman 38 irratti tarkaanfin fudhatamuu Koomishiniin Poolisii naannichaa beeksiise.

Koomishiniin Poolisii naannoo Somaalee Koomishinar Mahaammad Alii, marii jiraattota waliin taasisan irratti akka ibsanitti rakkoo nageenyaa umaame keessatti nama akka ajjeesanii fi qabeenya barbadeessuu keessatti harka qabaachun shakkamuu ibsaniiru.

Poolisoonni 16 too’atamuun dhimmi isaanii qulqulla’aa jiraachuu himuun, kanneen hafan sadarkaa isaanii irraa gadi bu’anii ramadamaniiru jedhan.

Qaamota nageenya federaalaa fi naannoo waliin ta’uun shakkamtoota biro seera jala oolchun kan itti fufu ta’uu Koomishinarichi ibsaniiru. maddi:-fbc