Breaking: Oduu Ammee!

Odeessa amma nu gahe.
 
1. Shimalis Abdiisaa Jimaata darbe ajaja Abiyyi Ahimeed irraa fudhachuun Kaabinoota Bilxiginnaa Oromiyaa walitti qabuun Lammaa Magarsaa gara aangootti akka deebi’uuf muummichaan murteessamuu akka beektan jechuun itti himee jira.
 
Murtiin Abiyyi Ahimeed lammaan akka gara aangootti deebi’u dabarse kun kaabinoota Bilxiginnaa tokko tokko rifachiisuun isaa beekameera, keessattuu Addisuu Aragaa fi Caaltuu Saanii ” nama waggaa tokkoo oliif duula irratti banaa jedhamneen arrabsaa fi arrabsiisaa baanee akkamiin murtiin kun fudhatama?” jechuun akka dubbataa turanis beekameera.
 
Komii mana keessa ka’e kana cundhuraanis yoo deebisu, “ajajni ajaja, waan muummichi keenyi itti himi naan jedhe isinitti himaa jira,” jechuun ibsee jira.
Oduudhuma kanaan walqabatee, Lammaa Magarsaa aangoo bakka kamiitti akka deebisamuuf jiru beekamuu baatus lammaan garuu bakka kootti yoo deebi’e malee jechuun akka gaafata ture himamaa jira, tarii bakka Muferiyaat ykn Damaqaa Mokkonnonis taa’uu akka danda’u shakkama.
 
Walumaa galatti Abiyyi Ahimeed murtoo kana kan dabarse, Lammaa Magarsaa fuuzummaan masakame kana fayyadamuun ummata irratti burjaajii dur bare sana deebisee yaaluuf akka ta’e himamus, Ummanni Oromoo kana booda oduu lammaan gadi bahee tarsaasuun akka hin shawwadamne garasumaan wal hubachiisuun barbaachisaadha.
 
Hubadhaa:
 
Abiyyi Ahimeed rakkoo keessaa hin baane hanga yakka fixiinsa sanyii dhala namaan himatamuu irraa gahaa jiraachuunis irranfatamuu hin qabu.
1. Dura Ta’aan OPDO/Bilxiginnaa Fiqaaduu Tasamaa gdduu kana aangawoota bilxiginnaa sadarkaa Zoonii irraa jiraniif ajaja tokko tokko dabarsuun yoo irra gahamu, haaluma kanaanis:
-Bilxiginnaan diddaa ummataa irraan kan ka’e filannoo baranaa irraatti sagalee dhabuu waan maluuf namoota kana irraatti dhiibbaa gochuu danda’an dursanii hidhuu
-KFO fi ABO filannoo keessaa yoo ba’an nageenya irraatti rakkoon uumamuun waan maluuf dursinee of qopheessuu
 
– Olola KFO fi ABO dursanii ummaanni akka isaan tufe waan baraniif filannoo keessaa of baasan jedhuun kallattii hundaan irraatti banuu
-Humna poolisii iddoodhaa iddoott jijjiiruun ajaja akka fudhatan gochuu fi qorattoota baay’isuu, hidhamtoonni yoo baay’atan muudiidhumaaf waan qorataman fakkeessuu
– Manni murtii fi abbaan alangaa akka walii galanii hojjatan dhiibbaa gochuu
Caasaa KFO fi ABO hordofuun hanga filannoon darbutti akka hidhaman gochuu fkk.dha
Lammaa muuduufi naan jedhaa kun
Obbo Lammaa Magarsaa kun jookeriidhamoo kan yeroo barbaadaniiti gadi baasanii muudan silaa?
Lammaa magarsaa Ministera nagenyaa fi gorsaa M/M /abiy Ahmed Tayee mudame jira

ከሱዳን ወረራ ጀርባ ያለችው ኤርትራ፣ ‘በመፅሃፈ-ኢሳያስ’ የተያዘችው ኢትዮጵያ

ተው ግን ተው!!


UK dabalatee biyyoonni European akka gargaarsa Itoophiyaaf godhan turan irraa kutan irratt hojjatamaa jira! Akkuma Oromoonni ala jiran hojii boonsaa hojjachaa jiran kanatti Oromoo Biyya keessas jabaanne qabsoo finiinsuu qabna!! Abiyyi ni kufa qabsoon tokkummaan itti fufa!!