Breaking news: Shira Bilxiginnaa! kana Ummaatni Oromoo, Qeerroo Oromiyaa dura dhaabbachuu qabna

Breaking news: Shira Bilxiginnaa! kana Ummaatni Oromoo, Qeerroo Oromiyaa dura dhaabbachuu qabna!!

Cuffaa Waltajjii Bilxiginnaa guyyaa har’aa Fiqaaduu Tasammaa, Shimalis Abdiisaa, Caaltuu Saanii, Addisuu Araggaa, Taayyee Danda’aa…… Finfinnee, Adaamaa dabalatee iddoo gara garaatti gaggeessa oolan kunooti!!
“Marii har’aa irratti wantoota gurguddoo gufuu Paartii ‘Badhaadhinaa’ jadhaniifi furmaata ta’a jadhan irratti sa’a durafi sa’atii booda murteessa oolan keessa;
1.  Siidaan Calanqoo fi Aanoolee dura kan dhaabe Mootummaadha, ammas Mootummaa tokkummaa biyyattiif yaaddoo taanaan buqqaasuuf mirga guutuu qaba jadhanii murteessan,
2. Paartiilee Oromoo gamtaa Maqaa dhaabbatan malee yoomuu tokko ta’anii hayyu duree tokko filatanii Filannoof hin dhiyyaatanii hin yaadinaa, keessattu Jawar Mohammed filatan jattanii hin shakkinaa Mararaas ta’e, Dawidis ta’e, Kamaaliis ta’e jarri sadanu Aangoof deemanii Jawar akka dura ta’aa ta’e filamu hin hayyamanii miseensonni Paartii Badhaadhinaa jadhe Taayyee Danda’aa manni guutuun harka rukuteef,
3.  Haarawaamsi Godina, Aanaa hanga gandaatti gaggeeffamee namoota ummata kakkaasuu danda’anii akka bakka buufamu murteessan,
4.  Abbootiin Qabeenya Oromiyaa keessatti argaman Maallaqa Paartii Badhaadhinaa deeggaruuf baasii ta’e birrii Miliyoona 70,000,000 ol akka kafalan Sagalee guutuun murteessan,
5.  Hidhamtoonni Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa keessa jiran Manni hidhaa Naannoo sanaa waan guuteef gara Xoollaay, Makalaawi, Qiliinxootti….akka geeffaman murteessan,
6.   Deeggartoota Paartii ABO, KFO, PBO dabaratee guutuu Oromiyaa keessatti namni kumni 500 yoo hidhame Oromiyaa nagaa ni argatti jadhanii murteessan,
7.  Wallagga, Gujii, Boorana, Shawaa Lixaa Command post, uggurri Interneetii fi Network akka itti fufu murteessan….waltajjiin guyya boruus itti fufa Odeeffannoo guyya guyyaan si ergu itti fufna atumti ummataaf Maxxansu hin dadhabiin kanas anuma qileensa irra oolchi”

Iccitii Bilxiginnaa saaxiluu itti fufna!
Shira kana Ummaatni Oromoo, Qeerroo Oromiyaa dura dhaabbachuu qabna waliif Dabarsaa Shira Bilxiginnaa Fashaleessa?

Shukuradin JamalJawar Mohammed duubaan jirra.
Hararge Bahaa magaalaa #Kobbolchaa
Dr. Hargaasaan video kana argee laata?

Tiijaan HHullee

Jamaal Aliyyii Maal Balleessite Jedhanii Akkas Si Godhan
Oromoo Ta’uudhaafi


#DOGONGORA_GUDDICHA.
Kutaa TOKKOOFFAA….dhugaan awwaalamuu, hin qabuutii haqa walii galtee ABO fi Moottuummaa jidduu tureefii gocha hojjataa turan, qaama marii Sana jalqabaa hanga dhumaa waliin taa’ee geeggeesaa ture irraa haqa odefadheen isiniif hiruu barbaada.

Waggaa tokkoon dura, dhiigaaf lubbuun qabsaahoota oromoo waggoota 28 guutuu , qabsoo falma WAYYAANEEF OROMOO jidduutti geggeefamaa bahe, waldhaansoo dhaaba ABO f WAYYAANEE gidduuttii ta’aa ture irra darbee, qabsoo QEERROO , QARREE , QABSAAHOOTAA , DALDALAA FII GALAAN UUMMATA OROMOO hunda fii wayyaanee jidduutti falma guddicha hundaa ammatee geggefameen , OROMOON INJIFATEE , guutuu ethiopia milkeessuun wayyaanee aangoo irraa kaasee , hunda gammachiisuun biyya guutuus oromoon akka bultu yeroo taasiisaniitti, oromoon aangoo qabatee, dhaabbileefii qaamota adeemsa wayyaanee mormuun Biyyaa bahan saboota hundaa erga galchaniin boodattii, dhaaba guddicha oromoon qabdu, jechuunis ABO s galchuun dirqama Moottuummaa CE’UUMSAA waan ta’eef. Maqaa araara jedhuu uuffatte WBO fii ABO waliin marii’ achuuf July 2018 , ABIY AHMAD ministeroota biroo fudhatee , magaalaa guddiittii #ERTIRAA_ASMARAATTI mariin araaraa ABOF OPDO jidduutti eegalame.

#qabxiiwwan walii galtee Moottuummaa dhiheefate maal Kan jedhuudhaa?
#qabxiiwwan akkamii irrattii waliif galamee.?
#qaama_sadaffaa akka hin dhihaannee maaliif godhame..?
#WBO_ Maal ta’uu qabaaf walii galamee.?
#wbof ittii gaafatama fudhachuun hunda isaaniittuu biyya galchuuf , eenyuutuu walii galee???
#moottuummaan_ertiraa Abof maal akeekkachiisee, maaliif gara Moottuummaa garagalee,. ?
#haqnii_eessattii_baddee????
Eenyutuu jalliisee ? Kan jedhuufii deebiiwwan hedduu qaama maricha geeggeesaa Turan irraa Kan argadhe, kutaa lammaaffaa irratti isiniif Kan ibsu ta’a.

Mohammednur Guye


No civilian leader showed up today at Air Force graduation in Bishooftu. Good or bad? Probably good…bunch of Abiy cronies would have used the occasion to brag about ‘Medemer’ and ‘Bilxiginaa’ so it was the correct decision not to let them use the platform.

‘Raayyaa biyya qaba malee gosa hin qabu’ yaadni jettu garuu soba guddaadha. RIB saba-maleessa (exclusive) otoo hin taane saba-hundeessa (inclusive) ta’u qaba.

Haala amma jiruun garuu humni RIB fedhii fi faaydaa warrii kaabaa Finfinnee qabatani diriirsan tiiksuf socho’udha. Waligalatti aadaan RIB (leenji, duula, loola kkf) kan Habashaa fi Faranjiidha.

Gaaffiin inni guddaa garuu RIB lola shiraa Abiy itti kenne kan Oromiyaa Lixaa fi Kibbaa dhaabu danda’a? Nagaa busuuf WBO waliin hasawuu danda’a?

Biyya Oromiyaa