Breaking News: Reports thousands of soldiers, belonging to Wolaita nation, have abandoned Abiy’s “Ethiopia-FIRST or Death” brutal military.

Breaking News: Wolaita Media Network (WMN) reports thousands of soldiers, belonging to Wolaita nation, have abandoned Abiy’s “Ethiopia-FIRST or Death” brutal military.

The soldiers have joined their brothers and sisters in a rally organized to call for Regional-State status for Wolaita.

ሰበር መረጃ
የወላይታ የቁርጥ ቀን ልጆች የሆኑት ከሀምሳ ሺህ በላይ በክብር የተመለሱ የኢትዮጵያ የቀድሞው የሰራዊት አባላት አንባገነናዊው መንግስት በወላይታ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ጭቆና እና በደል በመቃወም እንዲሁም የድፍን የአስራ አምስት ሚልዮን የወላይታ ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄን አሀዳዊው ጨፍላቂ ቡድን ለመቀልበስ እየሰራ ከመገኘቱም በላይ የህዝብ ድምጽ በማስተጋባታቸው ብቻ መሪዎቻችን በመታሰራቸው ከ50ሺ በላይ የሚሆኑ የሰራዊቱ አባላት በተገኙበት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በቅርቡ ሊያደርግ መሆኑን አስታውቋል። ድልና ድምቀት ለሰፊው ለወላይታ ህዝብ።
በመጨረሻም የቀድሞው ጠ/ሚ አብይ አህመድ ፈርጥጠው ሀገር ጥለው እንደሚሄዱም ይጠበቃል።
ወላይታ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
 
 
Ilaa jala muree Isa nu hime kana! Oromoon booree godhadhu!

ይሄ ሰውየ ደግሞ እንቅጭእንቅጩን ነገረን፡፡ ኦነግን እናጠፋለን ማለት ኦሮሞን እናጠፋለን ማለት ነው፡፡


Rakkoon ABO yaachise, diigamsi biyyattii, guyyaadhaa gara guyyaatti hammaachaa dhufaa jira. Sharafamni Heeraa gara jeequmsa siyaasatti, jeequmsi Siyaasaa gara goolumsa nageenyaatti ce’ee, wal-waraansi(civil war) eegalee jira.
Lolli kun naannoon hingeenye jira, hinfakkaatu. Amaarrifi Tigraay daangaa qofarratti wal-hinlolan. Humni Abiyyiin hogganamu eessa gahee akka dhaabbatu hinbeekamu.
 
Oromiyaan motummaa ishee hinqabdu, akka sabaatti fedhiifi dantaa Keenya kan calanqisiisu hinjiru, kanaaf yaadaan bittinnoofne. Tokko Abiyyiifi dibbee rukuta, mootummaa Oromooti maqaa jedhuun, kuun Wayyaanef baabsa, jibba sirnichaafi nafxanyaaf qabu herregee.
 
“Ammatti diinni keenya eebelu, inni haa kufu!”herregni jedhu naaf hinliqifamu.Leencoo Lataa xiinxala akkasiitiin, bara gabrummaa nutti dheeresse. Xiinxalli akkasii gurratti ni tola, Miira xiiqii keessa jiru, ni gammachiisa. Diinni kee yoo macala’u arguun, tooftaa gaarii fakkaata. Garuu, bara dhufaa darbaa filannoon kee diina ammaafi boruu giddutti ta’uu qabaa? Faaruu kee koochodhaan godhuun hanga yoom? Akki kaleessa ture furmaata waaraa erga hinargannee, boru badii kaleessaarraa akka deebi’u Abdii hinqabnu.
Ani ” wal-haa nyaattu maaltu nu dhibe!” Jechaa hinjiru. Maaliif nu hindhibne? Nu nyaatuf, walnyaatu!
 
Garee lamaanuu sirriitti beekna, Oromoof dhimma hinqaban.”Alagaan maaliif dantaa ofii dursa? Maaliif naaf hindhimmamu?” Jedhanii bu’aa ofii harka ambaarraa eegunuu doofummaadha.
Waan ta’eef,
 
1, Hundinuu Dantaa Saba qabsaa’uf tiksuuf dhama’a, ati immoo taa’ii copha eegi!
2, Gabrummaa koochon sirra marmaaru, teessee xiinxalaan hinmimmiidhagsin!
3, Lolli jaraa, waan yerooti! Yook walirraa deebi’u, yook walburkiteessu, yookan immoo salphaatti tokko injifata.
4, Kana keessatti, wanti hiikkaa qabu, diigamni biyyattii, goolamni walii-galaa biyyattii qunnamuu isaati.
5, Impaayera, seeraafi heera malee diigamtu keessatti, akkamiin humna keenya waaltessinee, biyya keenyarratti dantaa keenya tikfannatu? Ajandaa keenya ta’uu qaba.
6, Tigraay Waraana waggaa 30f kuufate qaba, akka sabaatti tokkummaa itite qaba. Amaarri caasaa Sirna amma aangoorra jiruutti dhimma baha, jaarmiyaaleefi qabeenya biyyattiitti fayyadama. Nuti hoo? Akkamiin human keenya jabeeffanna? Qabeenya keenya walti fidanna? Of-haa gaafannu!
7, Haqa qabna, kutannoo qabna, saba guddaarraa maddine, qabeenyas hindhabne, hayyuus hinmaseenne, kana hunda gamtoomsinee, injifannootti geeddaruu hanqanne. Sababni, ala ilaalla, alagaarraa eegna!
Kanaaf,
 
Irree keenya haa gamtoomsinu, ofirratti haa irkannu, tokkummaa keenya haa dhugoomsinu, saba keenya haa dursinu, dantaa mataa keenya irratti haa fuulleffannu, ofirratti amntaa haa horannu, biyya keenya haa ijaarrannu, mootummaa ce’uumsa biyyoolessa Oromiyaa haa dhugoomsinu!
Mormii keenyatti haa fufnu, ajandaa keenya irraa butamuun gaarii hinta’u!


Ashaagrren ossoo hin du’in boola qotachaa turree,Goobani immoo akkaffaa biyyee ittiin raran qopheesseeraa. Garruu eennuttuu bakka ( iddoo) awwaalaa issa geesudhaaf jirraa
A.Qeerro fi Ummata Oromoo
B.TPLF, Sabaa fi sablammoota Ethiopia