BREAKING NEWS: MOOTUMMAAN ABBOOTII GADAA KEESSAA NAMOOTA MURTAA’AN HORIIN BITEE GUMII ABBOOTII GADAA JEEQAA JIRA.

BREAKING NEWS:
MOOTUMMAAN ABBOOTII GADAA KEESSAA NAMOOTA MURTAA’AN HORIIN BITEE GUMII ABBOOTII GADAA JEEQAA JIRA.
 
Ammaa saatii kana Kan nafxanyaanii fi hoogganaa biiroo Aadaa fi Turiizimii kabbadee Deesisaa , Taayyee dandaa’aa fi fakkaattoonni isaa Abbaa Gadaa kan ofiin jedhu Fiqaaduu waliin taahanii Foollee digi jechuun abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa doorsisaa jiru
Baayyinaan bitamtoota nama shantamaa ol qabatanii Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaatiin rakkisaa jiru.
Adda dureen oromoo diiguuf kan fiigan Abbaa Gadaa kan ofiin jedhu Fiqaaduu, obboleessa Caalaa Bultumee ,Sanyii Bultumee, Ukasha Gurree fi Mootii Morodaati.
Isaan kun amma saatii kana Abbaa Gadaa Goobanaa baayyee dhiphisaa jiru. Namni hir’achuu qabaa, nutu geggeessuu qaba jedhu. Kanaaf Abbaa Gadaa Goobanaa qaqabaa
Namoota armaan gadi I irraa of eegadhaa.
1. Atinatiyos BiKilaa
2. Tewodros
3. Abbaa Garaa Fiqaaduu
4. Abbaa Garaa Abdulrazaaq
5. Tolii Eegduu
Abbaa duulaa hin beeknu foollee hin beeknu jedhanii cinqaa jiru.


Yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaa
Sirni Yaadannoo Guyyaa 80ffaa Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootti taasifame.
Daandiin magaalaa Amboofi Dameen Yunivarsiitii Amboo, Awwaaroo jedhamaa ture, maqaa Weellisaa Haacaaluu Hundeessaan moggaafaman. VOA/Naakoor Malkaa


Dubbii obbo Baqqalaa Garbaa har’a dubbate keessaa:
“Mana murtii fakkeessaa kanaatti yeroon dhaabbadhu kun isa sadaffaati. iddoo kanatti ragaan sobaa al lama narratti bahamee yeroo tokko waggaan saddet narratti murtaa’e. Yeroo kaan immoo himatni addaan citeera. himata narratti dhiyaate keessaa tokko iddoo Haagara Maaram jedhamutti nafxanyaan kana booda nun bitu (bulchu) jettee ergaa ergiteera kan jedhudha. Dhugaadha kana booda ‘nafxanyaan’ nun bitu. Kun waan danda’amu miti. Gonkumaa hin ta’u. Dhaloota nafxanyaan bitamuuf qophaa’e miti”


Shane fi
ABO
OLF
KFO Hundumtu Oromoo
Hin Baree Haa Bartuu
Waalle Harawaa Kana Kekiyya BadhadhatinBa.ee Kana Gutu isa Argachuu Linki 👉 https://youtu.be/utYZuw70aPI 👈
Kana Gadii Xuqii
Jajjabeessi Arti Oromoo Gara Fulla Duraa Akka Tarkkafatu Godhi Oromoo

Akkasumasa

Welliistoota Qeerroo Oromoo
Jabbeesuu Yalii Godha
Artistin Oroma Homa Sii Hin Godhu Gafa Atti Qabsoo Oromoo keessatii Kuftuu Jarii Duba Naa sitti Kasuu Maale Sagalee sii Hin Ta’nii
Artists oromoo Hoo Kunu Saba isatifi Akksitti Gumacha Sagalee Taa.afa Kanafu Haa jabbesinu Art oromoo fi Artistota oromoo Falmattoota Haqaa Kana Gafa Attii Qabso oromoo keessatii Midhamtu Wafa Jetuu ittii Sii Kaasanii Sagale Sii Tahnii
Anii Akka Mataa Kotitii Odo Naa tatee Artistis Oromoo Dhuga Rabbi Biraa Akka ittii Gargarsaa Godhufu Natuu Bekka Garuu Amalee Takka Yaddan Jara irraa Hafe hin Bekku Qalbin Koo Achii Jirtii Jaraa Biraa Jarafi WABO Bira Odoo Artisti oromoo fi WABO Wajji oolle Nattii Tola Dhuga Waqaa