Breaking: Jarren kun adeemsi isaanii dogoggora akka ta’e hubachuun gara dhaabaatti deebi’uuf murteessaniiru.

Guyyaa har’aa
1. Araarsoo Biqilaa
2. Jabeessaa Gabbisaa
3. Xilaahun Bantii adeemsi isaanii dogoggora akka ta’e hubachuun gara dhaabaatti deebi’uuf murteessaniiru.
Dogoggora uumame irratti akka adeemsaa fi dambii dhaabaatti wanti xumuramuu qabu xumuramee akka bakka isaanitti deebi’anis odeeffannee jirra!
Duris dantaa dhuunfaa fi shirri diinaa isin kuffiisuutu nu gaddisiise malee kabajaa isiniif qabna!
Baga miira ummata keessanii, miseensota ABO fi deeggartoota ABO hubattanii gara qabsootti deebitan.

“Adda Bilisummaa Oromootu Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa labse jechuun Mootummaa Ce’umsaa kana guutummaatti ABO qofatu keessatti qooda fudhata jechuu miti.
Jaarmiyaaleen hawaasaa fi kan siyaasaa, jaarmiyaaleen ogummaa fi abbootiin amantii, hayyoonni Oromoo, Lammiilee Oromiyaa hundaa fi qaama dhimmi ilaalu hunduu qooda isaanii gumaachu.”
Jaal Muhaammad Raggaasaa

Suusii keessaa suusiin xoophiyaa kun hamaadha bakka maletti si kuffisa.
Rabbi suusii xoophiyyummaa nurraa haa qabu.