Boordiin Filannoo Biyyaalessa Itoophiyaa paartilee siyaasaa ulaagalee guuttamuu qaban hin dhiyeeffanne 26 haquu beeksiseera.

Boordiin Filannoo Biyyaalessa Itoophiyaa paartilee siyaasaa ulaagalee guuttamuu qaban hin dhiyeeffanne 26 haquu beeksiseera.

Paartileen siyaasaa hundi ulaagaalee guuttachuu qaban akka guuttatan gaafatamaniis paartileen siyaasaa 26 ulaagaa guutuu dhabuu isaaniin haqamuu boordichi ibseera.
Boordichi akkataa labsii lakkoofsa 1162/2011 fi qajeelfama boordichaa paartileen siyaasaa ulaagalee dirqama guutuu qaban akka guuttan tumame bu’ura taasiisuun murtoo kana dabarsuu eereera.
Haaluma kanaan paartileen siyaasaa ulaagalee dirqama boordii filannoo biyyaleessattif dhiyaachu qabu %35 ol dhiyeeffachuu hin dandeenye 26 haqamuu ibsameera.
Paartilee kana keessaas,
 
1.Paartii Adda Bilisummaa Aboo Oromoo
2.Paartii Adda Bilisiumaa Tokkummaa Oromoo
3.Paartii Adda Bilisummaa Gamtaa Oromoo
4. Paartii Adda Bilisummaa Demookraatawaa Oromoo
5.Paartii Bilisummaa Demookraatawaa Oromoo
6. Paartii Kongirasii Biyyaalessa Oromoo
7.Paartii Gamtaa Demookraatawaa Oromoo dabalatee paartileen sanadoota dhiyaachuu qabu hin dhiyeeffanne 26 haqamaniiru.
Ani kana hundayyuu hardhuman dhagaye