Komi Dhaabbata Qorannoo Fayyaa Ethiopia irrati Ka’a Jiru.

Blood Test For COVID 19

=========> Komi Dhaabbata Qorannoo Fayyaa Ethiopia irrati Ka’a Jiru.

Madi:-ESATV Gabaasi Kun akkan Dhaabbata Qorannoo Ethiopia irrati Shakkii akkan Horadhu godhee Jira.Gabaasichis kunooti.

Qorannoon dhiigaa dhibee Coronatiif Ethiopia keessati Uummataaf godhamaa Jiru akka Gabaasa miidiyyaa kanaati Namoota Quarantine ta’ani jiran akka dubbisetti Qorannichi Amansiisaa nati fakkaataa hin Jiru.Qorannoon kanaaf ammayyuu Ogeessota Ethiopiyaaf Leenji ga’aa kennuu barbaachisa.Namoonni Qorannootiif Quarantine galani Qoratamani firiin Qorannoo isaani bilisa ta’e (negative ) ta’ee namoota 8 hanga 10 ta’an ba’ani akka manatti galaniif Waraqaan Certificata kennameef ture garuu irra deebi’ani akka hin baanee Dhorkamne Jedhani Komataa jiru.Akka itti Aanaan Itti Gaafataman dhaabbatichaa yaada kenneti namooni kun tuttuqqi namoota biyyaa Alaa waan qabaniif ammas irra deebiin akka Qoratan ibseera.Kanaafiyyuu

1.Leenjichiin Ogeessota Fayyaa Ethiopiyyaaf irra deebin kennamuu qaba.Keessatu Ogeessota Leenji’aani ogeessota kan biroo Leenjisan irra deebiin#Ariitiin biyya Alaa fi biyya keessati erganii Leenjiin kennamuu qaba.

2.Namootni shakkamani Qorannoon irrati gaggeeffamaa ture keessatu warri firiin Qorannoo isaani Negative ta’ee yeroo gara maatiiti galan amma Ji’a 2 hanga ji’a 3ti#Family_Quarantine galani haalaa fayyaa isaan of ilaala deemuu qabu.Maatii fi saba isaani eeggachuu qabu.

3.Mootummaan Namoota Qoratamani ba’an warra shakkii irra qaban bakka galanitti hordoffiin Karaa Hospitaala naannoo fi Buufata naannoo isaanitti hordoffii gochuu qaba.

4.Namoonni Qorannoo dhibee kanaaf Keessatu namoonni biyya Alaarraa dhufanii fi tuttuqqii Namoota biyya Alaa qabani Uummataaf eeggannoo cimaa akka godhanii fi Uummatis dhimma kana hubatee amma fayyaan isaani mirkanaa’uutti namoota kana beekee akka irra of eegu qaba.

Via: Dábessá Gemelal


IMF and World Bank gave Ethiopia at least 5 billion dollars over the last year and half to prop up their Neoliberal champion lunatic Abiy. Where is this money gone? I would like to see where it is spent on. Now IMF is saying ‘no money for Corona mitigation’, they turn their back when you need them the most. Mind you, the same monetary organisation is looking the other way when at least 10 trilion dollar new money is being printed in the West.

Biyya Oromiyaa