Biyyuma takka keesatti waan tilmaamuun nama dhibutu deema.

Biyyuma takka keesatti waan tilmaamuun nama dhibutu deema. Rabbi Maraafuu nagaha haa buusu

Gufuun Qabsoo Oromoo hundi bahaa jira Falmataa Ibroo


Oromoon Maccaa, keessumaayyuu, Oromoon Leeqaa Naqamtee biyya Kumsaa Morodaa tti gadi jiraatu; paartii bilixiginaa keessa bakka bu’aa qabaachuu isa reefu dhagahu kiyya. Yeroo telefooni fi intarneetii cufaa ture sana eessa tureetu kan amma achi as bahe Gimbiin bakka bu’ee filannoo dorgoma nuun jedha gurbaan kun? Kan yeroo rakkinaa hafuura raafuu hin baafane amma maalan isinnif godha jechuuf deema? 

Gemechu Geleta


ምን አይነት ዘመን ነው ዘመነ ጎርባጣ
በመደመር ዘመን ነዋሪው ቤቱን ጥሎ ወጣ


“Balaan tasaa iddoo Omishaa Bilokettittii Umameedha. Garuu Bulchinsii magalaa Shashamannee kan ittii salfataniidha. Osoo Hamiidhaf ykn immoo Namaa sabbonaa basasanii ajjesuudhaf tahe sila yoona namni isaan dursuu hin jiru,Konkolataa ittisaa balaa ibiddaa duwwaa isaa iyyisisaa ergaa dhufanii boodaa hangaa qabenyii manca’ee mannii hiyyessaa gubatuuf Achuma dandii cinaa dhabata ture.jalqaba qophii waan hin qabnef ibbidda dhamsuuf osoo hin taanee laluudhaf dhufan. Achumaa iddoo balaan ibbiddaa ittii Umameen ture anii.”