Biyya beekaaf kabajaa hin qabne!

Biyya beekaaf kabajaa hin qabne!
==========
G/piroofeesera Siisay Dirribaa Lammeessaa yeroo darbe akka inni sababa Oromummaa fi obboleessa jaal Marroo ta’e duwwaaf qajeelcha poolisii godina harargee bahaatti hidhamee baatii sadii gahuuf deema.
Manni murtii aanaa galmee beellama yeroo cufee mirga wabii gaafadhaa jedhe. Manni murtii ol’aanaatti mirgi wabii gaafatamus manni murtii mirga wabii didee guyyaa 15 booda gaafadhaaf jedhe.

Guyyaa 15 sana booda yeroo 2ffaaf gaafatameef manni murtii amma immoo lamata (yeroo2ffaaf) gaafachuu hin dandeessanii jedhe galmee cufee.
Ammas mirga bilisummaa qaama jedhamu gaafatameef manuma murtitti, manni murtii amma immoo seeran ala hidhamaa hin jiruu gaaffii bilisummaa qaama jedhu gaafachuuf hin dandeessanii, yoo barbaadan mirga wabii gaafadhaaf jedhe.

Waanuma manni murtii godhaa jiru walaalle. Piroofeeseriin kun immoo mana yaalaa guyyoota shaniif ciisee wallaanamaa turee guyyaa harraa jechuun 3/13/2012 akka lakkoofsa biyya kanaatti mana hidhaatti deebi’e. Hiddoon hidhaa isaa akka malee yaaddessadhaa namoota 40_50 ta’an waliin mana xiqqaa tokko keessatti hidhamee jira. Haalli barsiisaa kana sodaachisaadha raajii maaloo sagalee ta’afii adaraa. Hidhamuusaa miti namoota kitilatuu hidhamaa jira dhibee inni qabu sanatu yaaddoo keessa nu buuse.