BILTSIGINNAAN Waan qabattuuf gadi dhiistuu dhabde maraataa jirti

#BILTSIGINNAAN_waan qabattuuf gadi dhiistuu dhabde maraataa jirti

Cundhuraan Wal tajjii takkiitti tana qindeessuuf birrii miliyeena 8 bulchiinsii faayinaansii godina baalee qisaasee jira.
Mallaqani Kun baalee bahaa rakkoo daandiif bishaaniif rakkachaa jiran, hojjachisuu ni danda’aa tureeyyuu.
Mallaqnii kaadireen cundhuraa ittiin taphachaa jirtu Kan gibiraaf kaffaltii gara garaatiin Kisha ilmaan hiyyeessaa irraa saamaniidha.

Warri garaa baduuf yeroo muraasatuu hafe.


Imimmaanii koo qabachuun Dadhabe video kanaa Laalee Qeerroo baalee Roobee
Akkasii Jedhanin Jawar hin duutu Siif Jiraa

Akkasi walloo koo itti muddii uff silaa sinwajjiin jiraadhe maal qaba adduunyaan bilaashi🙏WALLOO 2020Ammad Ali Wadoo


Galatoomaa ilmaan aayyaa dibbee diinni BILTSIGINNAA jedhee oromummaa awwaaluuf nutti tuman hundaa cabsiitanii, GOOBANAA jaarraa 21ffaa awwaaluuf kuttannoof tokkuummaan baatanii eenyuummaaf aantummaa sabaa garsiisuun adunyaa irratti mataa ol nu qabachiistanii nu boonsuu keesaaniif Galannii jechaan hin ibsamnee , BILISUMMAA dhugaa San uuffadhaa..

GALATA!

Qeerroo Adaabbaa ilmaan goota akka Haajii Abdulahii Ganamoo, Haajii Umar Qeebaloo, Jaal Duulaa Jimjimoo fi Haajii Guyyee Duulaa irra daraartan takkuu isiniin qaanfadhe hin beeku, takkuu qabsoo saba keessanii keessa of duuba jettanii hin beektani.. Na boonsitan, iddoo jirutti mataa ol qabanne akka deemnu nu gootani. Naaf jiraadha. Baga milkooftan baga adawwii teenya irra aantan. Baga hogganoota ummata Oromoo haala boonsa naamusa qabu saniin simattan.
Ilmaan Aayyaa qaqaalii Qeerroo Adaabbaa naaf jiraadha. Qabsoon Akaakyoota fi Abbootii teenya irra dhaalle hanga galma dhugaa gahuutti itti fufa.

Hangasuu Mohammed Wado


Itti muddi qeerroo oromoo


#qeerroo_GINNIIR.
Baaleewoo, baaleewoo karaan baaleewoo, karaan baaleewoo, karaan baaleewoo karaan baaleewoo, ASHAAGREE, ABIYYII adaan baaneewoo addaan baaneewoo addaan baaneewo.

Qeerroo fi Qarree gindhiir hardha seenaa Ajaa’ibaa dalagan #bilxiginnaa saree itti qalanii ari’an

Baalee hoo baalee hoo karaan baalee hoo. Abiyyii Abiyyii Addaan baane hoo Addaan baane hoo!