Bilstiginnaan Lola Riistii Amaaraa deebisuuf godhu kana dhaabuu baannan..warri kuush Keessatti in hirmaatinaa!!

Bilstiginnaan Lola Riistii Amaaraa deebisuuf godhu kana dhaabuu baannan..warri kuush Keessatti in hirmaatinaa!!

Lolli Kaaba Ethiopia ttii Geggeeffamaa jiru kun Lubbuu Lammiilee hedduu Gaagama Hamaa irraan gahaa jira: ka’an Buqqaatii Qe’ee fii Qabeenya isaa irraan gahee jira: dhumaatiin Hamaan Lubbuu Namaarra gahaa jira: wal dhabbiin Hamaan Warra Riistii Amaaraa deebisuuf Naannolee irraa Birmatee dhufe fii Raayyaan ittisaatiif
 
Fannoo Amaaraatiif jiddutti walitti Bu’iinsa Hamatu uumamaa jira: warri fannoo jedhamu kun ufii isaaniitiifuu Lola hin Seenu Yoo warri ku’uun lolatti seenu Duubaan Qabatu Nama Duubatti deebie Kamuu ni Ajjeesu Sababa kanaaf Rakkoon Hamaan jiddutti Uumamee jira: kanaafuu
Ilmaan Biyyaa Lola kana Keessatti akka hin hirmmaanne: Mootummaan Bilstiginnaa Lola kana Atattamaan yoo dhaabuu baate ammas Lubbuu Lammiilee hedduu wal nyaachisee Seenaan Badaan Biyya Tana keessatti Galmaa’uuf deemaa jira: keessattuu warri kuush Lola kana Keessatti in hirmaatinaa