Madda Rakkoo Irratti Xiyyeeffachuudhaan Furmaataaf Haa Hojjennu

Madda Rakkoo Irratti Xiyyeeffachuudhaan Furmaataaf Haa Hojjennu

(Ijoo Dubbii ABO – Adoolessa 23, 2018)

(SBO/VOL – Adoolessa 23,2018) Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti kan seene xurreen karaa nagaa gaaffii bilisummaa Saba Oromoof deebii argamsiisuun itti danda’amu hundi mootummaa Itoophiyaatiin cufamee filmaatni biraa waan dhabameefi. Gaaffiin Bilisummaa Sabni Oromoo barootaaf qabsaawaafii jiru karaa nagaatiin deebii argachuu haalli itti danda’u uumamnaan Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin qophii tahuu yeroo hedduu irra deddeebi’ee ibsaa ture. Ammas ibsaa jira. Quunnamtiin dhihoo kana (Adoolessa 09, 2018) Jila ABO kan Hayyu-Dureedhaan durfamuu fi Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa gidduutti taasifames furmaata karaa nagaa ilaalchisee imaammata ABOn hordofu kana irra dhaabbachuudhaan ture.

Quunnamtiin jalqabame sun itti fufee milkiidhaan akka xumuramuuf ABOn gama isaatiin fedhii guddaadhaan irratti hojjechaa jira. Labsiin Dhukaasa Dhaabuu Addi Bilisummaa Oromoo Adoolessa 12, 2018 labses kanaaf ragaa guddaa dha. Haa tahu malee gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga ammaatti dhimma kana ilaalchisee tarkaanfiin qabatamaan fudhatames tahe wanti sirnaan ummataaf ibsame hin jiru. Inumaa iyyuu faallaa kanaa humna waraanaa guddaa lafoota sochiin Waraana Bilisummaa Oromoo itti gaggeeffamuu fi caasaaleen ABO itti shakkaman hunda keessatti bobbaasuudhaan Waraana Bilisummaa Oromoo, Caasaalee ABO fi kan Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti lola bal’aa gaggeessuun gama mootummaa Itoophiyaatiin itti fufee jira.

Rakkoolee jiran hunda jaarmayootaa fi qaamota dhimmi ilaalu wajjin mariidhaan furuuf waadaan Muummichi Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkuma muudameen ummataaf seenee tures guutummaatti faallomee argama. Adda Bilisummaa Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo humnaan dhabamsiisuuf ifatti dhaadannooleen hin feesisne qondaalotaa fi hoogganoota mootummaa Itophiyaatiin dhageessifamaa jiru.

Karaa Bahaa, Kibbaa, Kaabaa fi Kibba-Baha Oromiyaa irraan humnootni adda addaa hidhachiifamanii ummata keenya irratti lola gurguddaa gaggeessuudhaan lubbuu fi qabeenya ummata keenyaa irratti miidhaa gurguddaa geessisaa fi ummata keenya qe’ee isaa irraa buqqisaa yeroo jiranitti, kan mootummaa Itoophiyaa fi Dhaabni OPDO akka diina guddaatti ilaalanii humna qaban hundaan itti duulaa jiran Adda Bilisummaa Oromoo fi Qeerroo irratti tahuun ammoo haalicha caalaatti gaddisiisaa fi qaanfachiisaa taasisa.

Dhugaan lafa irra jiru kana tahee osoo jiruu, yeroo ammaa dhoksaanis tahe ifaan hogganootni OPDO, dabballootnii fi qondaalotni isaanii ganda keessatti gadi bu’uudhaan ummata keessa deemanii akka waan ABOn araaraa fi yaalii furmaata karaa nagaa didee lola itti fufuu filateetti olola dharaa bal’inaan oofaa jiraachuun hubatamee jira. Waa’ee Adda Bilisummaa Oromoo ummata Oromoo caalaa kan beeku hin jiru. Adda Bilisummaa Oromoo ummata Oromootti hamachuun eenyummaa ummatichaa fi seenaa qabsoo isaatii wallaaluu yookaan beekaa haaluu barbaaduu irraa madda.

Rakkoo siyaasaa guddicha Gaaffii Bilisummaa Saba Oromoo wajjin wal qabatee jiru dhugaadhaan karaa nagaa furmaata argamsiisuufiif hojjechuu dhiisanii, rakkinoota daangaalee Oromiyaa cufa irratti mul’atan hundeedhaan furuuf xiyyeeffannaa fi dursa kennuun hafee, walumaagalatti, haala wal xaxaa fi yaaddessaa amma mul’atu dhugaadhaan ABO wajjin haasawanii haala furmaatni waaraan itti argamuu danda’u irratti hojjechuu irraa dheessanii, gadi deebi’anii ganda keessatti waan xixiqqoo fi olola dhugaa irraa fagaate oofuun rakkoo kamiifuu furmaata tahuu kan hin dandeenye hojii gadi-galoo ti. Gochaa fokkisaa akkasii ammoo caasaan tikaa Federaalaa fi kan Naannoo Oromiyaa waliin babal’isuu irratti argamu.

Addi Bilisummaa Oromoo akkuma yeroo hedduu irra deddeebi’ee ibsaa turee fi ibsaa jiru rakkoo mootummaa Itoophiyaa fi ummata Oromoo gidduu jiru karaa haasaa (negotiation) furuuf qophii tahuu ammas irra deebi’ee mirkaneessa. Waan taheef aangawootni mootummaa Itoophiyaa fi kan OPDO olola dharaa akka waan ABOn araara didee fi furmaata afaan qawwee qofa filateetti ABO irratti geggeessaa jiran dhaabanii, quunnamtiin ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabame milkiidhaan fiixa bahee rakkoo jiruuf furmaata waaraa argamsiisuun akka danda’amuuf dirqamaa fi gaafatama isaanii akka bahatan ABOn gadi jabeessee hubachiisa.

Ummatni keenya ammoo gochaa fokkisaa duula naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti baname kana maseensuuf harka wal qabatee akka socho’u gadi jabeessee hubachiisa.

Injifannoo Ummata Oromoof !