Benshangul Gumuz Prosperity Party – ብልፅግና

Benshangul Gumuz Prosperity Party – ብልፅግና
 
በህገ-መንግስት የተደራጀ ክልል ውስጥ ከፌደራል መንግስት ዕውቅና ውጭ ገብቼ እዋጋለሁ ብሎ በተደጋጋሚ ዛቻ እና ማስፈራሪያ አዛል ቃላቶች ጭምር በመጠቀም መግላጫ መስጠት በህዝቦች መካከል ግልፅ ጦርነት ማወጅ ነው!!!
በፌደራል ሥራዓት ውስጥ የክልሎች ጤናማ ግንኙነት መኖር ወሳኝ ተግባር ነው፡፡ ክልሎች የተዋቀሩትበት ዋና ዓለማ በፌደራል ሥራዓት ውስጥ ሆነው በራስ አስተዳደር ሥራዓት አካባቢያቸውን ሙሉ በሙሉ የመምራት ኃላፊነት እንዳላቸው ይታወቃል፡፡
ሆኖም ግን አንዳንድ የአሮጌ ሥራዓት ናፈቂዎች አሁንም ህብረ-ብሔራዊ ፌደራሊዝም በጉልበት በማፍረስና ህገ-መንግስታዊ ሥርዓትን በመናድ በህዝቦች መካከል ለዘመናት የቆየውን አብሮነትና ወድማማችነት እንዲሻክር ይባስ ብሎም የብሔረሰብ ስም በመጥቀስ ጥላቻና ግጭት እንዲበረታ አልሞ በመስራት ላይ እንደሚገኙ ለማስተዋል ችለናል፡፡
 
ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ በብሔርተኝነት፣ በዘረኝነትና በጎጠኝነት አስተሳሰብ ሲያከፋፍሉንና ሲያባሉን የነበሩ አሁንም የብልፅግና ካባ ደርበው ሁልጊዜ ከብሔር ቆጠራ ያልወጡ በርካታ የለውጡ አደናቃፊ ኃይሎች በመንግስትና በፓርቲ መዋቅር ውስጥ ራሱን በመደበቅ ክልል ከክልል ጋር በማጋጨት እኩይ ተግባራቸወን በማከናወን ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል፡፡
 
በአንድ ክልል ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን ቶሎ የብሔር እና በክልሎች የሚገኙ ብሔረሰቦች አጀንዳ በማድረግ ችግሮች የበለጠ እንዲባባሱ ከዛም አልፎ ሉዓላዊነት ያለው፤ በህገ-መንግስት የተደራጀ ክልል ውስጥ ከፌደራል መንግስት ዕውቅና ውጭ ገብቼ እዋጋለሁ ብሎ በተደጋጋሚ ዛቻ እና ማስፈራሪያ አዛል ቃላቶች ጭምር በመጠቀም መግላጫ መስጠት በህዝቦች መካከል ግልፅ ጦርነት ማወጅ ነው፡፡
 
ስለሆነም በክልላችን ውስጥ የሚትኖሩ ብሔር-ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ጦርነት ለማንም የማይበጅ አጥፊ ተግባር መሆኑን ተረድታችሁ በተለይ በመተከል ዞን ሥር የሚትገኙ ወረዳዎች በሚድያና በመግለጫ ጋጋታ ሳትደናገሩና ሳትረባበሹ እንዲሁም በብሔርና በጎጥ ሳትከፋፈሉ ለረጅም ዓመታት ያካበታችሁን የባህል እሰቶቻችሁን በመጠቀም ከመንግስትና ከፀጥታ አካላት ጋር ሆናችሁ አካባቢያችሁን በንቃት መጠበቅ ቀዳሚ ሥራ መሆኑን በመረዳት እና አጥፍዎች ለህግ ቀርቦ ተገቢ ፍትህ እንዲያገኙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ እንጠይቃለን።