BASAASTOTA PPn TAJJABDOOTA FILANNOOF QOPHEEFFATTE BAKKA ISAANII WALIIN KUNOOTI.

#BASAASTOTA PPn TAJJABDOOTA FILANNOOF QOPHEEFFATTE BAKKA ISAANII WALIIN KUNOOTI.
 
Maqaa Filannoo sobaatiin Uumata Oromoo gabrumma jalatti hacuucanii kaan hidhaa kaan ajjeesaa Humnaan Oromoo bulchuun aguma qaraa dabreedhaa kanaaf Waraanni Bilisummaa Oromoo qaamota kana gaditti argaman naannawa keesa sochootan kamiyyuutti hordoftani akka daara gootan.
 
 
1, Shamsaddin Abdii Huseen umurii waggaa 24 ganda 03
2, Abbigiyyaa Bayyanee Guberaay umurii waggaa 25 ganda 03
3, Duuniyaa Mahaammad Hasan umurii waggaa 27 ganda 03
4,Dagifee Dandir Baraddaa umurii waggaa 26ganda 03
 
 
1, Firoomsaa Umar Ahimad umurii waggaa 24 Haroomaayaa ganda Biiftuu Gadaa
2, kadir Alii Baashaa umurii waggaa 23 Haroomaayaa ganda Biiftuu Gadaa
3, Fu’aad Ariif Alii umurii waggaa 24 Haroomaayaa ganda Biiftuu Gadaa
4, Ayyaantuu Abdoo Daawud umurii waggaa 24 Haroomaayaa ganda Biiftuu Gadaa
 
 
1, Gammachiis Mekonnin Abdiisaa Umurii waggaa 28 Mandii Mana Sibuu
2, Dani’eel Bultum Addisuu umurii waggaa 28 Mandii
3, Efireem Taaddesee Shifarraa umurii waggaa 23 Mandii Qilxuu Kaarraa
4, Darajjee Gammachuu Qannoo umurii waggaa 26 Mandii Qilxuu Kaarraa
5, Bulaa Tolsaa Jiraan umurii waggaa 34 Mandii Qilxuu Kaarraa
6, Elsaabeet Fiqaaduu Moosisaa umurii waggaa 52 Mandii Qilxuu Kaarraa
7, Ijigaayyoo Lammii Goobanaa umurii waggaa 30 Mandii Qilxuu Kaarraa
 
 
1, Ayinaalem Biraanuu umurii waggaa 23 Bedellee Mekkoo lachii
 
 
1, Amaaz Fayyisaa Yaadatee umurii waggaa 25 Sulultaa
2, Fiqaaduu Alamuu Daadinaa umurii waggaa 27 sulultaa
3, Dirribaa Haayilee BNadhaadhaa umurii waggaa 26 sulultaa
4, Tashaagar Warquu Lammaa umurii waggaa 26 Sulultaa
5, Ayyaantuu Ibsaa Gammachuu umurii waggaa 26 sulultaa
6, Naa’ol Abarraa Galatuu umurii waggaa 29 sulultaa
7, Tasfaayee Alamuu Mokonniin umurii waggaa 28 sulultaa
8, Immabeet Dintuu Lammaa umurii waggaa 22 sulultaa
9 ,Abinnet Kabbabee Turaa umurii waggaa 25 sulultaa
10, Kennaa Kabbadee Cubbatee umurii waggaa 27 Laga xaafoo
11, Mastaawot Fiqaaduu lammaa umurii waggaa 27 Laga xaafoo
12, Hayiluu Tasfaayee Bayyanaa umurii waggaa 29 Laga xaafoo
13, Mekonnin Taayyuu Asaffaa umurii waggaa 30 Laga Xaafoo
14, Galaanaa Bulbulaa Damee umurii waggaa 26 Laga Xaafoo
15, Tashaalee Dandanaa Warquu umurii waggaa 28 Laga Xaafoo
16, Abillee Taaddesee Garramuu umurii waggaa 27 Laga xaafoo
 
 
1, Eden Baqqalee Bingaa umurii waggaa 25 Boqqojjii
2, Taaddesee Hundee Gammachuu umurii waggaa 28 Boqqojjii
3, Baqqaleech Hirkoo Hirphaa umurii waggaa 24 Boqqojjii
4, Fexxenee Shaambee Fiqiree umurii waggaa 23 Boqqojjii
5, Tafarii Darajjee Mekonniin umurii waggaa 24 Boqqojjii
6, Huseen Qaadoo H/sulxee umurii waggaa 24 Boqqojjii
7, Warqineesh Tashoomee Dabbabee umurii waggaa 26 Boqqojjii
8, Bellexee Tolchaa Hundee umurii waggaa 23 Boqqojjii
9, Istifaanos Indaalee Walde Ab umurii waggaa 25 Boqqojjii
10, Mubaarek Abbii Jobriloo umurii waggaa 26 Boqojjii
11, Azeeb Xilayee Batiree umurii waggaa 26 Boqojjii
12, Zubillaa H/Abdullah Tolaa umrii waggaa 23 Asallaa
13, Samiiraa Jamaal umurii waggaa 27 Asallaa
14, Abdu salam Mahaammad umuurii waggaa 27 Asallaa
 
 
1, Mahaatab Girmaa Isaatee umurii waggaa 23 Negellee
2, Ma’aazaa Taganee umurii waggaa 25 Negellee
 
 
1, Damissee Kabbadee Dhugaa umurii waggaa 26 Amboo
2, Feeneet Magarsaa Atoomsaa umurii waggaa 22 Amboo
3, Gizaachew Dhaabaa Gomessee umurii waggaa 40 Amboo
 
 
1, Moosisaa Tarrafaa Kabbadee umurii waggaa 24 shaambuu
2, Araarsaa Lataa Irranaa umurii waggaa 24 Horroo Bulluq
3, Nastaannat Biraanuu Wagaayyoo umurii waggaa 25 Horroo Bulluq
4, Gaddafaa Dachaasaa Uffashaa umurii waggaa 25 Horroo Bulluq
Oromiyaa bakkoota hafan irrattis basaastota taajjabdoota Filannoof qophaayan ragaa isaanii waliin ummataaf saaxilla,WBOn bakka isaan argaman kamittu tarkaanfi irratti fudhachuuf qophiidha.#share waliif godhaa!

Oromiyaa godinoota hedduu keessatti beelli hammaateera; namoonni miliyoonaan lakkaa’aman beela’uun himamaa jira.
 
Gabaasni guyyaa lama dura karaa MNO mootummaa Federaalaaf dhiyaate akka agarsiisutti uummanni godinoota 6 keessa jiraatu beela’ee gargaraasa hatattamaa barbaada.
Godinoonni gargaarsa hatattamaa barabdaan kunis Harargee lamaan, Baalee Bahaa, Gujii lamaanii fi godina Booranaati.
 
Dabalataan, “haalli godinoota Shawaa afran keessa jirus baayyee yaachisaa waan taheef ji’a lama booda gargaarsi hatattamaan qaqqabuu qaba” jedha gabaasni Komishinii Sodaa Balaa Oromiyaa kun.

Karaa biraatiin, yeroo uummanni beelaan rukutamee rakkoo keessa jiru kanatti Abiyyi Ahimad fi deggartoonni isaa maqaa “Gabeta Le Hager” jedhuun maallaqa biliyoona hedduu ummata irraa guuruun bittaa siyaasa rakaasaatiif oolchaa jiraachuun gartuun mootummaa ofiin jettu kun ummataaf fedhii dhabuu agarsiisa jechuun namoonni heddu qeeqaa jiru.


Guyyaa abiyii waajjira ABO guulalee cuufe abbaan keenya akkanan gadde. Sareetu nuunyaate saba koo! Damaqqi, ammasi damaqqi


Jechi HD-ABO, J/Daawud, DWf kennan micciirameeti dhiyaate. Jecha isaanii hinturre, jecha isaanii fuula FB koo kana irratti isiniif qoodeen jira. Daanqaa Jaarmiyaa keenya irra jiru, dhorkii sochii ABO irratti jiru ibsan malee, “Filannoo keessaa baanee jirra!” hinjenne.
Erga uggurri jiraatee, baane jechuuf keessa jiraachun garaagarummaa bal’aa qabaachuu dhiisuu mala. Nuufis hagas waan dhimma baasu ta’ee miti. Garuu, dubbii hooggana tokko akka ofiif fedhanitti jal’isanii dhiyeessun yakka, seeranillee nama gaafachiisa, naamusa ogummaa illee miti.
Wanti ani dubbadhe ykn barreesses, dogoggora DW fi warreen isa madda godhatanii gaabasan uuman kana sirreessuf, yaada HD keenyaa ifa gochuudha, malee waan biraaf miti. Warri akka hinmalletti hiikkattan, sirreeffadhaa! Via

Battee Urgeessaa

1 Comment

 1. የምናነግስ በምርጫ
  ለነገሩን ሊጥሉልን ቅርጫ

  የምግብ ዋጋ ንሮ
  መርሮታል የሀገሬ ሰው ኑሮ

  ዘይት በቁራጭ የማሽላ እንጀራ
  ሆንዋል ምግቡ ለእድለኛ ታዳጊ አማራ

  ለአብዛኛው የባህላዊ ወጥማ ድሮ ቀረ
  ከርሞ ውሀ በጠብታ-ዘይት እንደሞያ ከተከበረ

  ለአፍንጫ መአዛ ብቻ ሆነዋል ሽሮ እና በርበሬ
  ሽንኩርት እና ቲማቲምም አይቀመሱም ልክ እንደ ሥጋ የበሬ

  አዲስ አበቤ ዘይድዋል ለማስታገስ የዘንድሮውን ረሀብ
  የመኪና ጭስ አየር ወደ ሆድ ምጎ በመሳብ

  የውሀ በጠብታ-ዘይት ወጥ የለመደ ሆድ
  በባዶ ተነፍቶ ጾሙንም ማደር ይለምድ

  አረብ ሀገር ሄደች እና ምግብ የማትበላዋ የጉለሌዋ የቤት እመቤት
  የመኪና ጭስ በኦክሲጅን ሆኖ ተገኘ እንዲህ ያፋፋት

  የአረብን ንፁህ አየር ምጋ ስትስብ
  ለቀቀባት ግሉኮስ ያልቻለው ረሀብ

Comments are closed.