Qubee amma akka durii san ABCD jechuun hafeera. “L” jennee jalqabna

Barsiisaa: Qubee amma akka durii san ABCD jechuun hafeera. “L” jennee jalqabna
Dh. D. U. O. (OPDO – Offical): Tartiibni Qubee in jijjiirramnee, hoomu in jijjiirramus.
Biiroo Barnoota Oromiyaa: Kitaaba kutaa 1 irratti gabateen Qubee ABCD dogoggoraan odoo in maxxanfamin hafe
Warra jijjirramicha morman: #ABCDeebisa

 

Waanta taphaa hin tanne itti hin taphaatani yaa opdo?!