Barattooni Yunivarsitii Waldayaa kun hanga yoom akkanatti dararamu laat? Har’a guyya 6ffaaf ala bulaa jiran.

Barattooni Yunivarsitii Waldayaa kun hanga yoom akkanatti dararamu laat? Har’a guyya 6ffaaf ala bulaa jiran.


Jawar Mohammed

ወልዲያ ዩኒቨርስቲ ይህን ይመስላል


Namni asii gaditti Suura isaa argitan kun Nuuraddiin Taayyee jedhama,Dhalataa Dhiha Oromiyaa Ona Gidaamiiti guyyaa dheengaddaa Yuunivarsitii Baahirdaaritti Habashootaan reebamee hedduu miidhameera amma Hospitaala Naqamteetti yaalamaa jira.Namoonni naqamtee jirtan deeggersa barbaachisu godhaafii!

Boonsaa Bayyanaa


Jaallewwankoo👇🏽

Oduun Mi’ooftuun Minisootaarraa dhagahamte cal jechuudhaaf na hin dandeessisne. Murteen Jawaar Filannoo dhufu irratti dorgomuudhaaf murteesse baay’ee na gammachiise. Hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaa amma dura odeeffannoo qabaadhus yogguun waadaadhaan Ummata duratti dubbatu dhagahuun koo garuu miira gammachuu keessa na galche.

Kanaan wal qabatee waa sadi ifa isiniif godhuu barbaada, namni hundi hubannaa wal qixa qabaachuun waan hin malleef..👇🏽

1ffaan – Jawaar filmaata dhufurratti dorgommiidhaaf dhihaachuun isaa ilaalcha amma dura Ummanni Oromoo dhaaba siyaasaa ijaaramee biyya bulchuu dandahu hin qabu jedhu sana ni jijjiira. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanneen morkattoota tahan hundi carraa kanatti fayyadamuudhaan gama tokkotti dhufanii aantummaa ummataafii qeerroo horachuudhaaf carraa guddaa argatu. Haala kanaan ODPn dhaaba morkataa cimaa tahe waliin wal dorgoma jechuudha.

2ffaan – Humni barateefii lafaa dhufaan hedduun kan amma dura Jawaar waliiniifii caasaa Qeerroo keessatti hojjachaa ture moggaarraa kallattiidhaan gara dorgommiitti galuudhaan Ummata ofii tajaajiluudhaaf hamileefii kaka’umsa kan itti horatu taha. Namoonni hedduun siyaasa dhaabbilee siyaasaa keenya jidduutti borcamee isaan jibbisiisee rogeeyyummaarratti isaan hambiserraa gara miseensummaafii sadarkaa sanii oliititti bal’inaan akka galan carraa bana. Kunimmoo siyaasa keenya ofdura tarkaanfachiisudhaaf faaydaa guddaa qaba;

3ffaan Jawaar Filannoorratti hirmaata jechuun kallattiidhaan eddoo Abiy bakka bu’a jechuu miti. Ammaaf Paartii Siyaasaa barbaadu keessatti akka miseensummaatti galmaa’a. Yoo barbaade paartichi hogganaa godhatee filachuu ni dandaha. ( Kana goonaan paartichis ummannis baay’ee fayyadamoo tahu). Haala kanaan Paartii isaa sana bakka bu’ee aanaa/buufata filannoo tokkorratti dorgoma. Sanaan barcuma Paarlaamaa argata jechuudha. Yoo hogganaa dhaabichaa taheefi dhaabni isaa Paarlaamaa keessatti barcumaa hedduu argate dhaabbilee sabaaf sablammii birootiin wal tahuudhaan mootummaa gamtaa ijaaruu dandahu. Adeemsa sanaan Muummicha Ministeeraa tahuuf carraa ni qaba;

4ffaan murteen isaa kuni qaamota diina Oromoo tahaniifii siyaasni Oromoo ofdura akka hin tarkaanfanne barbaadaniif dhukkubbii mataati. Sababa amma dura kaasudhaan Jawaariin dirree siyaasaa irraa maqsuudhaaf godhan hundaa kan fashaleessuufii sabaaf sablammoonni garagaraa abdii akka horatan kan godhuudhasi.

Eegaa kuni ilaalcha kooti. Tarii namoonni hedduun ilaalchaaf yaada addaa qabaachuun keessan ni mala. Kanarraan kan hafe Jawaar Paartii kam keessatti sadarkaa kamiin osoo seenee gaaridha kan jedhurratti hundi keenyayyuu yaada garagaraa qabaanna taha. An akka ilaalchafi yaada kootiitti, Jawaar dhaabbilee hafan keessatti sadarkaa hoggansaatiin ABOdhaan waan hirmaatu natti fakkaata. Waan hundaafuu itti dhufneet agarra. Rabbiin Milkii Oromoofii Ummata cunqurfamoota biyya keenyaa nu haa dhageessisu

Yayaa Bashir


ትግራይ አገር ለመሆን የሚቀራት የውጭ ፖሊሲ ብቻ ነው። ረዳት ፕ/ር መረሳ [11/16/2019].


ለምርጫ እወዳደራለሁ ማለቱን ተከትሎ የምወደው የጀዋር አሰላለፍ ምን መሆን አለበት ብዬ እያሰብኩ ነበር። በእርግጥ ኢትዮጵያ “የፓርላሜንታዊ ስርዐትን” የምትከተል ሀገር እንደመሆንዋ ጀዋር እንደ “ግል ተወዳዳሪ” ለፓርላማ አባልነት ተወዳደሮ ቢያሸንፍም ፓርቲ እስከሌለው ድረስ ፣ አብላጫ ድምፅ አግኝቶ ፓርላማውን ብሎም የመንግስት ስልጣንን መቆጣጠር ስለማይችል በፖለቲካ ምህዳሩ የሚያመጣው ልዩነት እምብዛም ነው።
———
የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ምርጫው ደርሶ ለፕሬዚደንትነት እስኪወዳደር ከሁለት ወር ያነሰ ጊዜ እስኪቀረው ድረስ “En Marche’ ” የሚባል የአክቲቪዝም እንቅስቃሴ ከመምራት ውጪ ፓርቲ የሚባል ነገር አልነበረውም። ለምርጫ ሁለት ወር ሲቀረው ግን En Marche’ን ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት በመቀየር በአክቲቪስትነት ያገኘውን እውቅና ተጠቅሞ የፈረንሳይ ፕሬዚደንትነትን ፓርቲውም የፈረንሳይ ፓርላማን መቆጣጠር ችሏል።
——-
በመሆኑም ጀዋር በኦሮሞ ህዝብ በተለይም “በቁቤ ጄነሬሽን” ያለው ተቀባይነት ከፍተኛ እንደመሆኑ ሁሉም ሰው በቀላሉ አባል ሊሆን የሚችልበት ወግ አጥባቂ ፓርቲ ቢያቋቁም ኦሮሚያን መቆጣጠር ያስችለዋል። በፌደራል ደረጃም ከሌሎች ፌደራላዊ አጋር ፓርቲዎች ጋር ጥምረት በመፍጠር የፌደራል መንግስቱን ብሎም ጠቅላይ ሚንስትርነቱን መቆጣጠር ያስችለዋል።
———-
ይህ አካሄድ የኦሮሞ ህዝብን ብሎም የፌደራል ስርዐቱን የሚደግፉ ህዝቦችን መሠረታዊ ጥያቄ ለመመለስ የተሻለ መንገድ ነው የሚል ምክረ ሀሳብ አለኝ።

Haweni Dhabessa