“Barataa Oromoo kan biraa baraaruuf birmatee ofiisaa cuubeen waraaname!”

“Barataa Oromoo kan biraa baraaruuf birmatee ofiisaa cuubeen waraaname!”Har’a waaree booda hospitaala Xiqur Ambassaa deemeen barataa kana ilaalee, “Waaqayyo qabbana isaa siif haa kennu, si haa fayyisu” jedheen Waaqa kadhadheefii deebi’e.

– Maqaansaa Bultii Nagaroo jedhama
– Umriin isaa waggaa 23
– Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barataa waggaa 3ffaa ture. Muummee sport science barata. Baratee eebbifamee haadhasaafi abbaasaa umriin dullooman gargaaruuf kaayyoo guddaa qaba ture.
– Torban sadii dura galgala tokko mooraa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessa utuu deemuu barataa Oromoo kan biraa ijoolleen Amaaraa itti naanna’anii reebaa turan arge.
– Oromummaan garaa nyaatee “yoo duunes wal wajjin duuna” jedhee gurbaa reebamaa jiru kanaaf birmate.
– Akkuma inni itti goreen jarri baay’ee waan turaniif isa kanatti galagalanii cuubeedhaan handhuurasaa jala waraanan.
– Bultiin of wallaalee kufe. Achuma Dirree Dhawaatti gara Hospitaalaatti geeffamee yaaliin baqaqsanii hodhuu taasifameef
– Homaa fooyya’uu dadhabnaan ammas si’a lammaffaaf yaaliin baqaqsanii hodhuu godhameef
– Dhumarratti gara Finfinneetti rifeerii godhan. Hospitaala Xiqur Ambassaatti ammas si’a 3ffaaf yaalii baqaqsanii hodhuu godhaniif
– Yeroo ammaa kana kutaa ICU (intensive care unit) keessa jira.
– xiqqoo fooyyee agarsiiseera. Garuu hin nyaatu, hin dubbatu.

Maaloo warri Finfinnee jirtan barataa kana gargaaraa. Deemaa dubbisaa. Waan qabdanis gumaachaa. Akkuma akka amantaa keessanitti Waaqa kadhadhaafii. “Si haa fayyisu” jedhaa.

Haala inni jiru baruu, gargaaruufi dubbisuu kan barbaaddan lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadamaa!
+251927451231 – Girmaa
+251919543313 – Abrahaam

Leta Kenei Aga