Bara qulqulluun yakkamaa ta’ee, yakkamaan qulqulluu ta’e keessatti argamna; barri kun garuu bara baraan hin jiraatu.

Bara qulqulluun yakkamaa ta’ee, yakkamaan qulqulluu ta’e keessatti argamna; barri kun garuu bara baraan hin jiraatu.
Bara jireenya isaa guutuu, dantaa dhuunfaa lagatee, dantaa sabaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjachaa kan ture, kaayyoo Oromoof kan ofkenne, nama dhugaa fi haqaa, Jaal Gammachuu Ayyaanaa hidhuun hedduu nama madeessa; nama laalessas!!
Akka hamileen keenya cabuuf yaadamee godhame; qabsaa’onni keenya garuu aadaa hamilee cabuu nu hin barsiifne; xiiqiin akka qabsoofnee, sirna badaa san mo’annu karaa nutti agarsiisan malee!!
Ammas, irra aanna; ni lolanna; ni mo’anna!!

Dábessá Gemelal
Dubbii fi Iccitii Masaraa Minilik keessaa Jaal Gammachuun dursee himee ture; Dabballeen OPDO garuu amma illee ija hin bananne!!
Yaa warra Minilik nuuf jiraadhaa, ibidda isin qabsiiftaniin, dheedhii keenya mara bilcheeffanna!!

Jaal Gammachuun maal jedhee ture?