Balaa KoronaaVaayiresii Xiqqeessuuf Gahee Keenya Haa Bahannu!

Balaa #KoronaaVaayiresii Xiqqeessuuf Gahee Keenya Haa Bahannu!


Yeroo 14f mana hidhaatti deeddibi’ee hidhamaa kan ture dararaa irra gahaa tureen waggoota sagaliif dhukkubsataa kan ture mana yaalaa deddeebi’ee yaalamaa erga turee booda Bitootessa 25/2020 Obbo Fantaa Tafarraa lubbuun isaanii Addunyaa kana irraa darbeera.

Obbo Fantaan badii tokko malee sababa oromummaasaaf jecha yeroo kudha afur (14)
hidhamuun yeroo lama(2) immoo haala sukkaneessaan dararamuun ykn torched taasifamuun lubbuun hafanii hanga gaafa guyyaa lubbuun isaanii tare kanatti miidhaa isaanirra gaheen dhukkubsachaa jiraachaa turan.
Obbo Fantaan Jireenya Hawaasummaa diinagdee
akkasumas hariiroo inni naannoo waliin qabuu fi namoota rakkatoo hanga gargaaruutti jaalalaa fi kabaja horateen namoota biratti hedduu jaallatamummaa qabu.

Obbo Fantaan Abbaa Ijoollee 7 yeroo tahu dhalaa 6 fi dhiira 1 qabu.
isaanis turtii isaanii keessatti Dhala dhala isaanii (Akaakilee) dhala sadaffaa ykn Abaabilee
arganii turan.
Ededuma turtii isaanii kana keesaatti sababa dhiibbaan irraan gahaa tureef
dhukkubbiin isaanillee akkasuma itti ulfaachaa dhuftus yeroo saddeetiif gara biyya Amerikaa
deemanii yaalamaniiiru.

Obbo Fantaan marsaa saddetaffaa isaanii torban sadan yaalamanii Biyya
Amerikaadhaa dhufanitti Bitootessa 15, bara 2012tti Waggaa 73 ffaa isaaniitti Du’aan Addunyaa
kanarraa boqotan.
Maatii ijoollee fi firoottaan akkasumas Namoota hariiroo hawaasummaa obbo Fantaa waliin dabarsitaniif waaqayyo isin haa jajjabeessun jedha.