Baalee:Dalloo Mannaatti jilli ABO bifa adda ta’een simatame. Sirna simannaa kanarratti dursaan jilichaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa haasaa taasisaniin dhaamsa ABO dabarsanii

Baalee; Dalloo Mannaatti jilli ABO bifa adda ta’een simatame. Sirna simannaa kanarratti dursaan jilichaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa haasaa taasisaniin dhaamsa ABO dabarsanii uummanni Oromoo kan duraa caalaa ijaaramuun akka waliin socho’ee bilisummaa isaa gonfatu dhaamaniiru.

“Diinni keenya gaafa lubbuun jiraannu amantiin qoqqoodee nu bituu barbaada; gaafa nu ajjeesu garuu amantiin utuu hin qoodiin Oromummaadhaan bakka tokkotti nu awwaala
Jaal Jabeessaa Gabbisa

Biqilaa Amanuu Abbaashomaa

Jilli ABO Imala isaa gara Dalloo Mannaa (Godina Baalee) gochaa jira; ummati keenyas simannaa gaarii gochaafii jira.
Jila ABO


Osoo waliin taanee diina keenya nuun bituuf afaan mi’effataa jiru fincaan ishii buusisuu ni dandeenya.Ta’uu baannaan garuu nuun nyaachuun isaanii beekamaa dha.Yoo akka tasaa waliif hingallu ta’e illee fayidaa keenya waliinii kabachiifachuuf jecha dhiifama waliif gochuudhaan tokko ta’uun fedhii osoo hintaane dirqama keenya dha.Angoon akka dammaa mi’ooft garuu osoo tokkummaan keenya hinmirkanaa’iin aangoof fiiguun gatii hinqabu.Sababiin isaa tokko hintaanu taanaan nuun rakutuun ishii hin oolu