Baale Bahaatti bishaan summaa’e dhuguun re’oonni 100 caalan obba’an, namoonni saddeet ya dandamatan

Baale Bahaatti bishaan summaa’e dhuguun re’oonni 100 caalan obba’an, namoonni saddeet ya dandamatan

Godina Baalee Bahaa Aanaa Raayituu Ganda horsiisee bulaa Hara Duubeetti re’oota 500 caalan bishaan eelaa summaa’e dhugan keessaa 102 yoo du’an 400 irraa hafaniiru.

(bbcafaanoromoo)–Jiraataa gandichaa kan tahan obbo Umar Abdullaahii BBC’tti akka himanitti, naannichi lafa gammoojjii ta’uu isaatiin, bishaan dhugaatii beelladootaas ta’ee namaa eela gadi fagoo keessaa baasuun dhugama.

“Naannoo keenya kanatti eela baayyee qonnee bishaan keessaa baasna. Gadi fageenya waan qabuuf wadaroodhaan harkisnee baasna.

Durumarraa kaasee haaluma kanaan fayyadamna. Miilana garuu waan arginee hin beekne re’ootni 97 battaluma bishaan sana dhuganitti du’an,” jedhan.

Re’oonni shan ammoo erga buufata yaala beelladootaa gahanii du’uus himan.

Re’ootaan alattis namoonni bishaan eelaa sana dhugan saddeet dhukkubsatanii buufata fayyaatti erga yaala argatanii booda bayyanachuus dubbatan.

Rakkoon akkanaa naannichatti gahee akka hin beekne kan himan obbo Umar, shakkiin keenya waan lamarra jira jedhu.

“Tokkoffaan bineensonni summii qaban kan akka buutii boollicha keessa seenanii ta’uu mala.

Kan biraan naannoo keenya daangaarra jira. Bishaan dhugaatii kanarratti yeroo baayyee waldhabdeen ni jira. Tari namootatu summii itti naqee taha shakkii jedhus qabna,” jedhan.

Buchaa itti aanaan Aanaa Raayituu Obbo Shibbiruu Adaree, ka’umsi summii kanaa maal akka ta’e qorachiisuuf saamudni Laaboraatoorii Beellada Asallaatti ergamuu eeran.