Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata..

Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata haaraa tokko ijaaree hogganuutu irraa eegama.’WALDAYA ATLEETOTA OROMOO IDIL ADDUNYAA”

Gootni keenya Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata haaraa tokko ijaaree hogganuutu irraa eegama. ‘WALDAYA ATLEETOTA OROMOO IDIL ADDUNYAA’. Atileetota Oromoo akka itti amalaan qabanii Oromummaatti madaqsan Fayyeedhaaf yoo dhiifne wayya. Akkuma ofii isaa seenaa hojjete jarris gara fuulduraatti halagaaf hojjechuu jalaa bahanii akka of tahan amansiisuuf kan hamilee fi dandeettii qabu eenyuu keenyayyuu caalaa Fayyisaa dha. Kana dhugoomsuuf ammoo Waldaya Atileetota Oromoo idil-Addunyaa jaaree waahillan isaa kan isa hordofanii seenaa hojjetan biroo waliin sochoosuun barbaachisaa dha. Warri itti dhihoo jirtan yaada koo ittiin naa gahaa.

Via: Yaya Beshir