Atileet Siifan Hasan fa’iif Neezarlaanditti simannaa ho’aa taasifameef.

Atileet Siifan Hasan fa’iif Neezarlaanditti simannaa ho’aa taasifameef.

Guyyaa har’aa mootiin Neezarlaandis Wileem Aleksaandarii fi mootittiin Maaksimaa atileetota biyyattii Olompikii Tookiyootti hirmaatan masaraa ‘Noordeinde’ Za Heegi argamutti simataniiru.
Isa dura qondaaltonni biyyattii kaan paarkii ‘Sportcampus Zuiderpark’ jedhamutti isaan simatanii turan.
Neezarlaandis Olompikii Tookiyootti warqii 10 walumaa gala medaaliyaa 36 argachuun biyyoota Gamtaa Awurooppaa keessaa 1ffaa addunyaa keessaa 7ffaan xumurte.
 
Akka miidiyaalee biyyattiitti baay’inni medaaliyaa biyyattiin barana argatte kanneen kana duraa hunda caala.
Neezarlaandis qabxii barana argatte keessaa atileetiksiidhaan warqii lama walumaa gala medaaliyaa 8 argatte.
Warqiin lamaan kunimmoo atileetii dhalattuu Itoophiyaa Nezerlaandiif fiigde Siifan Hasaniin argame.
Siifan 5000m fi 10,000m’n dabalataan 1500m’n sadaffaa bahuun medaaliyaa biraa biyya atileetiksii itti eegalteef gumaachiteetti.
 
Akkuma Siifan isporteessaan bishkilitiin dorgome Harrie Lavreysen warqii lamaafi maaldaa [nahaasii] tokko biyyattiif argamsiise. Atileetiin maaraatoonii dhiiraan lammaffaa bahe Nageyee Abdii dhalootaan Somaaliyaa ta’un ni beekama. Dorgommii 10,000m’n Siifan erga warqii argattee booda guyyaa Dilbataa mootiifi mootittiin addatti ishee dinqisifachuun isaanii ni yaadatama. https://bbc.in/2VKdMxq