Atileet Feyisa Lilesa Gemechu gara bakka dhalootasaa Aanaa Jalduu ganda Tulluu abbabultumaatti simatamuuf imalaa jira.

Atileet Feyisa Lilesa Gemechu gara bakka dhalootasaa Aanaa Jalduu ganda Tulluu abbabultumaatti simatamuuf imalaa jira.

Jilli Fayyisaa waliin imalaa jiru Atileetota , Artiistota, qeerroowwan, maanguddoota fi namoota bebbeekamoo of keessaa qaba.

Shamshadin Taha

Atileet Feyisa Lilesa Gemechu Jalduuutti simatame

Seenaan fiigichaa Atileet Fayyisaa Leellisaa Kan eegalu Jalduutti. Dorgommiin calqabaa Atileet Fayisaa Leelisaa injifates dirree Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa Gojjoootti.

Atileet Fayisaa Leellisaan baqaa biyya ambaa waggoota 2 booda Uummata Keessatti dhalatee guddate Uummata Jalduu Waliin Magaalaa Jalduutti walargeera.

Jiraattonnii Magaalaa Jalduu fi naannawaa ishii goota Oromoo gaafa rakkinaa Atileet Fayisaa Leelisaa Fardaan garmaamuun simataniiru.

Waltajjii Riyoo Olompikii irratti miidhaa Uummata Oromoorra gahaa ture mallattoo diddaa gabrummaa agarsiisuun Uummata adunyaatti kan mul’ise Atileet Fayisaan jijjiirama siyaasa Itoophiyaatti mul’ate sababeeffachuun biyya abbaa isaa Oromiyaatti guyyoota muraasa dura deebi’uun isaa ni yaadatama jechuun Rippoortarri Keenya Yeroon Toleeraa Jalduurraa gabaseera.