Ashaagireen Ibsa Kenne!Sirni nafxanyaa Nafxii qofatti Amana.

Ibsi har’a #Ashaagireen kenne guutumatti dhaadannoodha Abbaa feene humna qabnuun ni adabna Aangoo teenna kaan hidhaa kaan ajjeesaa kaan biyyaa baasaa humna qawween ni tikfanna jechuun baase

Mootummaan biyya bulchu qawwee waan harkaa qabuuf Heera ofii diigee akka ofii fedhutti hiikee seera ofii cabsee akka isaa tolutti diriirsee Aangoo to’achuu ni danda’a jedhe

Kun Siyaasa wallaaluu #Ashaagiree ifatti mul’isa namni waan darbe irraa hin baranne gowwaadha

Ni yaadattu bundi keessanuu Qawween har’a #Ashaagireen ittiin dhaadatu qawwee #Wayyaanee hin caalle onneen ilmaan oromoo onnee bara wayyaaneetii gadi miti humni kaleessa harka qullaa #Wayyaanee Maqaletti galche har’as #Ashaagiree adabuu hin dadhabu sirumaa humni oromoo daraan jabaachuu isaa wallaaluu isaati

Kuni duraa nuuf Galeera utuu filannoonuu jiraatee filannoon haqa qabeessi akka hin gaggeeffamne #Ashaagireen Sanyii warra Habashaa waan ta’eef nama tolatti aangoo dabarsee kennuu miti hamma akka #Akaakayyoota isaanii san ta’utti

Sirni nafxanyaa Nafxii qofatti Amana akka sirna #Gadaa miti kan harkaan harkatti nagayaan waliif kennanii wal eebbisaa wal biraa adeeman

Kanaaf #Ashaagireen aangoo filannoon moo’atamee gadi dhiisa jechuun Aabjuun #Keekii nyaachuudha qawwee inni ittiin seera cabse kana qofaan sirna isaa cabsutuu furmaata.
~by Usmaan Waariyoo Heeban.

(By Etana Habte)
የአሻግሬን የፍራቻ ጥሩንባ ሙሉ ይዘቱን ለጊዜው ብንረሳ: የህገመንግስት አጣሪ ጉባኤው የሚሰጠውን ብይን ፀጥ ብላችሁ ካልተቀበላችሁ ‘አልታገሳችሁም’ (እገላችኃለሁ ማለቱ ነው) የሚለው አጣሪ ጉባኤው የሚሰጠውን ትርጉም ወይም ብያኔ እንዴት አወቀ? ሰዎቹ ሳይሰበሰቡ አስቀድሞ መፎከሩ ለምንድነው? መልሱ አንድ ነው: የህገመንግስት አጣሪ ጉባኤ የሚባለው ስብስብ እሻግሬ እራሱ የነገራቸውን ነገር የህገመንግስት ትርጉም በሚል ስም እሱን ስልጣን ላይ የሚያቆየውን ነገር ይዘው ይመጣሉ:: ዋና የህገመንግስታዊ ስርአት ጠላት አሻግሬ ነው: እሱን ማስወገድ ለነጌ የሚባል አይደለም:: #Abiy_Must_Go


Viidiyoo Abiy Haamad laaleera.
Miira machii abbaa irrummaatiin akka dubbate ifatti mul’ata. Dhiiga dhangalaasee aangoo dheereffachuuf akka machaahee jiru hafuuraa isaa hollatuu fi ija isaa irraa beekama. Machii jibbaatiin guutamee waan katabame tasgabbiin dubbisuufuu akka rakkachaa ture ciramee suphama viidiyochaa irraa hubachuun salphaa dha. Akkuman duraanuu jedhe durattuu qaawwa itti sababfatee abbaa irrummaa labsatu osoo barbaadaa jiruu badhaasni koronaa (blessing in disguise) dhufeef. Dhukkuba kana dantaa siyaasaaf fayyadamuuf akka deeman durattuu tilmaamaa turre. Ammas maqaa dhibecha toyachuun lallabee, mormitoota doorsisee aangoo abbaa irrummaa humnaan dheereffachuuf dhaadatee jira. Haasaan isaa har’aa kun, haasawa Mangistuu Hayla Maaram Abiyoot Addabaabay irratti waggaa 40 dura godhe nama yaadachiisa. Qaruuraa dhiigaan guutame kan Mangistuun darbatee dhangalaasuun dhiiga ummataa dheebochuu isaa ibsate santu nama dura dhufa.

Dhaadannoo kana keessatti ‘tarkaanfii fudhachuuf qopheefneerra’ kan jedhutu jira. ‘Bilxiginnaan dhaaba mormituu kamuu caalaa deeggarsa bal’aa qaba’ jechuunis waan filmaata sagalee ummataatiin hin mirkanaahin dubbateera. Kun afaan abbaa irrummaa kan bittoonni biyyattii dhufaa darbaan lallabuun mormii siyaasaa buruqsuuf godhaa dhufaniin tokkuma. ‘Tarkaanfii fedhe fudhachuuf humna gahaa qabna’s jedhameera. Humna maqaa ‘Oromiyaa’tiin dhiihoo kana leenjisanii akka awaannisaatti ummata Oromootti gadhiisan san faa tahuu isaati.

Abiyyi Oromoo irratti Abbaa irree tahuuf waan lamaan of qopheessaa ture. Tokko humna Oromoof gonkumaa naatoo hin qabne Oromiyaa keessatti maqaa Oromoon jaarrachuu dha. Kan lammaffaa Ummanni tokkummaa isaa duraan Wayyaanee ittiin gugse sana akka dhabee sagalee tokkoon bahee injifannoo isaa butame hin deeffanne kolaasuu dha. Agaazii Wayyaaneetu Agaazii Abiyyiin bakka bu’e. Agaazii Abiyyi (AZAB). Humni kun kan ajajamu kallattiidhaan isumaan akka tahe irra geenyee irra. Humnichis kan kaadhimame Oromiyaa keessaa godinoota muraasa keessaa qofa tahuun kaayyoo mataa isaa qaba. Oromoo quba walitti qabsiisanii walirratti kakaasuu hawwuu dha. Loltoonni kun bakka itti dhalatan irraa fageeffamanii kutaalee birootti akka bobbaafaman godhame.

Qabsoon as deemaa jiru laayyoo miti. Amma sadarkaa duraatti lolli guddaan kan ogeeyyii seeraa ti. Murtiin godhame murtii ogeeyyii seeraatiin filamee dha, siyaasessitootaa fi aktivistootaaf kan galuu miti jedheera namichi. Dhuguma karaan inni irra deemee abbaa irrummaa labsate kun heerawaa dha moo heerawaa miti kan jedhu ogeeyyii seeraatiin sirriitti xiinxalamuu qaba. Warri siyaasaa hogganuu fi aktivistoonnis sanarra dhaabbannee falmuu dha. Shira shiramaa jiru hubachuuf dirqamatti ogeessa seeraa tahuu hin feesisu tahuyyuu, tapha ogeeyyii seeraa bitamoo qabatamee taphatamaa jiru ogeeyyii seeraa surrii mataa isaaniif Waaqaaf amanamoo tahaniin qolachuun dursuu qaba.

Yaya Beshir 

KMN:- Caamsaa 06/2020
Marii haala yeroo irrattii fi walii gala sochii waraarana bilisummaa oromoo zoonii lixaa irratti ajajaa WBO zoonii lixaa ‘Jaal marroo” Kumsaa Dirribaa waliin taasifame.


NEWS: PM ABIY ISSUES WARNING OF DECISIVE ACTIONS TO PROTECT COUNTRY, CONSTITUTION; SAYS GOV’T TO STAY PUT UNTIL ELECTIONS

Addis Abeba, May 07/2020 – In a video message released this morning Prime Minister Abiy Ahmed issued a stern warning that his government will be forced to take all the actions against those who are engaged in illegal political activities and acts that are threatening to violate the constitution and constitutional order in Ethiopia. The Prime Minister said his government will do anything necessary to protect and defend the safety of the country and its people. He also said that the government will stay put until the threat from COVID-19 was contained and elections were held.

PM Abiy also defended the Parliament’s decision on May 05 to approve the option of constitutional interpretation out of the four options the government tabled to navigate through an impending constitutional crisis. The government’s decision to present the four options was triggered by the decision by the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) to postpone this August 2020 general election due to the COVID-19.

The Prime Minister’s remark came in the midst of a heated debate among various representatives of opposition politicians and their parties expressing varied views, including opposing the parliament’s decision to opt for constitutional interpretation.

PM Abiy explained that before tabling the four options to the Parliament, his government has conducted extensive deliberations from three separate and independent constitutional lawyers and scholars to come up with alternatives before coming together to present their alternatives. He also said that various constitutional scholars have been expressing their differing views through media reflecting on options ranging from state of emergency to constitutional amendment and constitutional interpretation and expressed his appreciation to those who are engaged in civilized debates to reach at solutions.

His government’s decision to opt for constitutional interpretation was, according to him, aimed at nurturing the culture of enriching the constitution through constitutionally navigable means. The options presented by Deputy Attorney General Dr. Gedion Timotiwos were Dissolving the Parliament; Declaring a State of Emergency; Amending the Constitution; and seeking Constitutional Interpretation.

Opposition parties’ reactions

In a joint statement statement released on May 04, a day before the parliament’s session, seven opposition political parties have forwarded a three points “principles [that] should be put into practice”: deliberations and negotiations that should involve all political parties which are registered and are qualified to participate in the 2020 elections; deliberation and negotiation facilitated by neutral entities with no direct involvement in electoral affairs; and reaching at an agreement which should be a binding agreement. The parties include: Oromo Liberation Front, Ogaden National Liberation Front, Oromo Federalist Congress, Agaw National Congress, Mocha Democratic Party, Kaffa Green Party and Arena Tigray for Democracy and Sovereignty.

Similarly, a statement released by Political Parties Joint Council, a council of several opposition political parties, presented five points suggestion including an all-inclusive dialogue between the government and all opposition political parties. The Council cautioned that the government and the parliament bear a big responsibility to ensure the participation of all stakeholders as the challenges facing the country are as much political and cannot be addressed through legal and constitutional means only.

In discussion aired on Oromo Media Network (OMN) long-time opposition party leader Lidetu Ayalew and OFC member Jawar Mohammed have warned that unless the government opts for an all-inclusive dialogue with political parties and other stakeholders to try to find a way out, the legitimacy of the incumbent will be impossible to defend as it would become illegitimate past end of September 2020, the five year constitutional term limit to the incumbent. Both of them have dismissed all the four options tabled by the government as unconstitutional. In a separate opinion published on Addis Standard, Jawar Mohammed argued that “political parties legally registered and qualified to contest the now postponed election could deliberate, debate and bargain to reach at an agreement that serves during the interim period.” The process, he said, “needs to be organized by an independent body with no direct partisan interest in the outcome” and proposed “the office of the President and the Supreme Court” to take the initiative and lead the deliberations.

In a seven page statement released on May 06, Ethiopian Citizens for Social Justice (Ezema), led by Berhanu Nega (PhD), also said its preferred solution was to opt for constitutional amendment to enable the Parliament guarantee the continuation of the incumbent as an interim government until elections were held. Ezema suggested amending Article 58/3 of the constitution which deals with the term limits of the Parliament.

Global experiences

Prime Minister Abiy cited several examples from countries such as Kenya, South Africa, France, Germany, Canada, India, Columbia and USA where constitutional deadlocks in the past have been resolved through constitutional interpretations within the bounds of constitutionalism. He issued a stern warning that any other claim by opposition political parties to come to the helm of power without elections was unacceptable, triggers chaos and violence; such acts also breach not only the country’s constitution but international laws such as African Charter on Democracy, Election and Governance.

The Prime Minister asserted that according to Article 50 of the constitution, the government was the entity mandated to protect and defend the safety and security of Ethiopians and the country; he added that the government was ready to exercise this mandate by all means necessary against those vying to control state power through chaos, and will not tolerate any group vying to do so at a time when the country was struggling to contain the spread and effects of COVID-19, and at a time when the country’s sovereignty was exposed to threats. The government is well prepared from all directions, he said.

However, despite asserting the need for constitutional interpretation out of all options presented, the Prime Minister preempted that his government was the only legitimate government to govern the country until the threat from COVID-19 was mitigated and elections were conducted. Hence he dismissed groups calling for a transitional government as not only illegal, but also dangerous and defended that the governing Prosperity Party (PP) was a legitimate party that didn’t come through revolution but reform. There are no moral grounds to argue for a transitional government while the party that was legitimately elected is still in power, he warned. AS