Artiisti Yaaddeessaa Booji’aa jedhama.“ Irreechaa fudheen Graamii (Grammy Awards) dhaqaa jira. Achumaan hojii kiyyallee agarsiisuufan karabaata kana hojjadhe.”

Artiisti Yaaddeessaa Booji’aa jedhama.“ Irreechaa fudheen Graamii(Grammy Awards) dhaqaa jira. Achumaan hojii kiyyallee agarsiisuufan karabaata kana hojjadhe.”

Artiisti Yaaddeessaa Booji’aa jedhama.
Dilbata darbe sagantaa badhaasa Graamii (Grammy Awards) jedhamuu irratti yeroo hirmaatuu, karabaata ofii hojjate godhatee dhaqe.Ba dhaasni Graamii sirna badhaasa artiistota hojii isaanitiin milkaahina ol’aanaa galmeesisaniif beekkamtii kennuu as Yunaaytid Isteets keessatti qophaahu.
“ Irreechaa fudheen Graamii dhaqaa jira. Achumaan hojii kiyyallee agarsiisuufan karabaata kana hojjadhe,” jedha artiist Yaaddeessaan.

“Kaayyon sagantichaa; Aartii kabajuu, artiistota jajjabeesuu, ofiifis hojii warra milkaahee laalanii onnachuu fi kaka’umsa argachuu ta’us dubbata.
Hojiiwwan artiist Yaaddeessaan ittiin beekamu keessaa alaaban dhabbata Gamtaa Afrikaa tokko. See Less