Arsii Lixaa Naansabo eebbaa waajjira KFO

Arsii Lixaa Naansabo eebbaa waajjira KFO


#AangooBarbaaddaa? Oromoo diqqeessi, Gandaa fi Amantaan qoodi, qabsoo oromootti qoosi, Achi booda Abiyyi Haamad Aangoo siif kenna. Oromoon dubbii tana tasgabbaawaa ilaalaa, keessattuu warri Yaasin Nuuruu defend gootan. Oromoo irratti duullaan Abiyyi Haamad aangoo siif kenna, aangoos yoo qabaatte irratti siif dabalama. Leencoo Baatii Aljazeeraa gubbaatti dhugaa oromoo haale, amma aangoon dabalameefii boordii Sassaabaa OBN ta’ee muudamee jira. Yaasin Nuuruu qabsoo oromootti qoose, Abbaa Biyyummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu ifatti haale,

Oromoon yoo hin fottoqa jedhe naannoo sagaliin lola wal waraansaa keessa seena jedhe, waan hedduu haasawe. Amma kunoo Abiyyi Haamad Ambassador Nageenyaa godhuun muudee jira.
#hubadhaa: maaliif asiin dura otuu inni akkas hin jedhin hin muudin? Namni biraa maaf hin muudamin?
Kun ifa gala: Oromoo keessattuu warra amantaa muslimaa hordofu addaan qooduufi, Oromoota Amantaa Muslimaa hordofaniifii Muslimoota Ethiopia addaan qooduuf godhame.
Dhimma Yaasin irratti Namoonni muraasni isa defend gochaa akka jiran waan hubatameef kanaan oromoo qooduufi.
#AangooBarbaaddaa? Oromoo diqqeessi, gandaa fi Amantaan qoodi, qabsoo Oromootti qoosi.
Achi booda Abiyyi Haamad aangoo siif kenna.

Abdi Teyib Wako


Kalleessa shanee , shanee , shanee jechuun halkaniif guyyaa warra wacaa ture, borus akka sabaaf hin Tolle gaafas raggeesifannee tuffannee darbinne. Warrii waliin wacee goottan keenya jechuun faarfataa tures hardha ofittuu saalfatanii daandii shaneen qabatte irrattii hiriiruun boollatti darbataanii jiru.
Kana jechuun dammaqiinsaaf gara fulduraas barnoota sabaaf ta’uu qaba.
Kolkollee