ARSII BAHAA, MAGAALAA BOQOJJII: Hawaasni Magaalaa, Manguddoon, Qeerroon ,Qarreen Bahuun gaafii mirgaa gaafatan

#ARSII_BAHAA, MAGAALAA #BOQOJJII:   Hawaasni Magaalaa, Manguddoon, Qeerroon ,Qarreen Bahuun gaafii mirgaa gaafatan
“Guyyaa Hardhaa Magaalaa Boqojjitti hirirrii gaggeefamee oole. Hawaasni Magaalaa, Manguddoon, Qeerroon ,Qarreen Bahuun gaafii mirgaa gaafatan. Rakkoo Bulchiinsa gaarii dhabuun Rakkoo hedduuf hawaasni keenna saaxilamaa jira, Rakkoon Keenya yeroo gabaabatti nuuf haa furamu jechuun sagalee dhageessisan.

“1) Magaalaa Boqojjii guyyatti sa’aati takka ifaa hawaasni tajaajila argataa jira, Namoonni baadiyaa irraa dhufee sababa ifaan hin jirreef guyyaa 2 fi 3 bula.
Waajjiraalee garagaraa keessatti sababa ifaan hin jirreef hojiin baay’een hin jiru.
2) Tajaajjilli tele com hin jiru,
Namni baadiyaa irraa dhufe Baaburas Ta’ee wantoota elektirika irraa hojjatamu maraaf hin milkaahu, Ganama yoo hiriire hanga galgalaa hin keessumaa’u.
3) Keessattuu Tajaajilli bishaan dhugaatii hin jiru, Bishaan torbaanitti al tokko dhufta.
4) Saamichi lafaa haa dhaabbatu…
5) hanni daa’immanii haa dhaabbatu…
6.Duuti namaa galgala raawwatamu haa dhaabatu.
7) manni murtii Aanaa Leemmuuf Bilbiloo murtii sirrii haa raawwatu.
8 Buufataaleen fayyaa tajaajila gahaa haa kennani
9) Waajjirri gandaa 01 fi 02 tajaajila haqaa haa kennan jechuun Qeerroon dubbii sassaaqee ifaan ifatti gaafi gaafachaa ooleera.Gadaan gadaa dhugaati, dhugaan nuuf haa baatu!”

#INJIFANNOON_UUMMATA_OROMOO_TIIF!!!

Dábessá Gemelal