Ani yoon Wallaggaa deeme du’e, Jimma fi Wallaggaa tokko hin ta’u,Oromoo tokko hin ta’u. Really??

Ani yoon Wallaggaa deeme du’e, Jimma fi Wallaggaa tokko hin ta’u,Oromoo tokko hin ta’u.

Ani garuu Naannoo biraa (Oromiyaan ala) dhaqee yoon du’e Oromoon tokko ta’a.Tokkummaan Oromoo jiraachu fi du’u namoota irratti hin hundaa’u.Oromoon ilmaan abbaa tokkoti!

Tesfaye Tekalign


Of-eeggannoo cimaa fi ….
Humna Addaa Oromiyaa gara Tigraay, Humna Addaa Amaaraa fi Loltoota Eritrea 🇪🇷 immoo gara Oromiyaa guuruun akkuma itti fuufe jira. Aggammii cimaa Oromiyaa guutuu Lafa Dhiigni itti jigu gochuuf dhufaa jira. Wonti kuni nu harkaa bahee waan Tigraay argaa jirruu fi Oromiyaatti ta’aa bahe sana caalee dhufaa waan jiruuf of-eeggannoo cimaa gochuu fi Tokkummaa Cimaan Diina kana ofirraa deebisuuf Qophaayuu qabna. Waan woggaa 150 yaalanii dadhaban karaa Abiyoot (Zinaabuu) irraa deebi’anii yaalaa jiru. Nuti cimnaan abadan hin milkaayaan. Kanaaf karaa hundaan of baraaruuf haa qophoofnu!


OMN- Weerara Wallaggaa irratti baname dhalattoota naannoo irraa