AMMEE! Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalee Garbaa dhukkubsachuun dhagahame.


AMMEE! Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalee Garbaa dhukkubsachuun dhagahame.

Akka maddeen qabatamoo Qaalittii irraa hubachuun danda’ametti Jawaarii fi Baqqaleen yeroma tokkotti dhukkubsatan. Dhukkubni itti hammaannaan doktora waamsifachuuf hayyama gaafatanii eega hayyamameefii booda doktorri dhufee sa’aa lama guutuu eegee ol galuu waan dhorkameef deemeera. Maatiin ganama kana dhaqanii dubbisuuf yaalii godhanus Jawaaris tahee Baqqaleen sababa dhukkubsachaa jiraniif gad bahanii maatiidhaan wal arguu hin dandeenye. Hamzaa Booranaas warri alatti dubbise akka himutti rakkoo qorichaan wal qabateen fayyaan isaa gaarii akka hin taane ibsaa jiru. Dubbiin Jawaarii fi Baqqalee idda takkatti dhukkubsachuu fi haakiima dhorkamuu kun yaaddoo fi gaaffii guddaa kaasaa jira. Maatiin jaraas dhiphuu hamaa keessa seenuutu ibsamaa jira.


ጦርነቱ የትግራይ ህልውና ማንነት ትግራዋይነት ላይ አይደለም በሉና አሁንም፣ የትግራይን ሰንደቅ ውርዶ ልሙጥ መትከል፣


ብልጥግና ፓርቲ (PP= Poverty Party) በየመንደሩ እየዞረች በሬ እና ገንዘብ ስትለምን ሱዳን ደግሞ ለዘመናት አወዛጋቢ የነበረዉን ድንበር በተገኘዉ አጋጣሚ ይዞታዋን አስፍታ ይዛለች እየተባለ ነዉ።
ምንጭ – ሱዳን ነዋሪ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.