Amboo! Opdon Hojii ishii isa badaa duriitti deebitee jirti ! Magaalaa Ambootti Qeerroo Ciccimoo Hidhuun itti fufee jira.

Amboo!Opdon Hojii ishii isa badaa duriitti deebitee jirti ! Magaalaa Ambootti Qeerroo Ciccimoo Hidhuun itti fufee jira.

Opdon Hojii ishii isa badaa duriitti deebitee jirti Magaalaa Amboo tti Qeerroo Ciccimoo Hidhuun itti fufee jira.Opdon Bakka yartummaa fi Gantummaa ishii tti deebetee jirti.Shira xaxaa TPLF irraa baratee Aangoo ishii dheerefachufJecha Badii fi ragaa tokko malee mana hidhaatti guuraa jirti.Naahiil Ababaa jedhama Barsisaa Universty Amboo ti.Roobii kaleessaa Ajajaan police Amboo Commandar Tarreessaan mee siin barbaada biiroo tti koottu jedhee Bilbilaan waamee hidhee jira.Namoonni badii tokko malee hidhamaa jiran hin gad lakkifam taanaan Rakkoo deebi’ee mudatuuf kan gaabbu Opdo dha.

Dábessá Gemelal

Wallagga Lixaa Jaarsootti Obbo Lookoo Guutamaa RIB mana jireenyaa isaaniitii qabanii hidhanii jiru.Manguddoo umuriin waggaa 65 olii dha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wallagga Lixaatti barattootni mana barumsaa qophaa’ina Dabbasoo Noolee ajjeechaa Harmee Oromoo ulfa irratti waraanni mootummaa raawwate kaleessaaf gadda qaban ibsatan. Gadda isaaniis awwara keessa taa’uun qorumsa akka fudhataa jirantu himame.

Harme ulfa waliin namoota hedduu wareegame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namoonni maqaan isaanii tarreeffamee jiru kun badii malee maqaa “ABO-shanee, Abbaa Torbee”, jedhuun golee oromiyaa garaagaraa keessaa ukkaamfamanii yeroo jalqabaaf mooraa leenjii sanqallee keessa turuun gara mana murtii magaalaa AMBO deddeebi’aa turuun isaanii nii yaadatama. Haata’u malee dammaqiinsa odeeffannoo argame kanaa ofirratti baruun namoota kana mooraa sanqallee irraa gara mooraa leenii poolisii Oromiyaa ka adaamaatti argamutti dabarsuun gara mana murtii Adaamaa deddeebisaa jiraachuutu dhaga’amaa jira.

Hub: Namoonni baayyeen maqaan isaanii hin maxxanfamne kunneen kan mana murtii magaalichaatti dhi’aatanii guyyaa gaafa 15/5/2011 beelamaan jiranidha!

Ummata nagaa badii malee maqaa itti maxxansuun hidhuun ittYuunivarsiitii Amboo


Namoonni armaan gadii kana mana hidhaa Shaambuutti ragaa qabatamaa tokkoo malee hidhamanii achittii waliin turree ammallee achuma jiru Waaqayyoo isiin haa hiiku
Obbo Getaachoo Bayyanaa fi Obbo Qanaatee Ayyaanaa abbooti qabeenyaaf jaarsoolii biyyaa comand postii yeroo darbeeratti biyya tasgabessuun shoora olaanaa gumaachaa kan turan.
Obboo Getaachoo Fayisaa (Shaanqoo) abbaa qabeenyaa.
Obbo Dastaa Lataa abbaa qabeenyaa
Obbo Awaluu Nagaadraas abbaa qabeenyaa
Obbo Nuuruu Baqqalaa abbaa qabeenyaa
Obbo Margaa Fayisaa hojeetaa Mot.
Anuumaa Darajjee Qeerroo
Guutamaa Gaaromaa Qeerroo
Dastaa Moosisaa Qeerroo
Mootummaa Gabayyoo barataa
Darajjee Guddataa barataa
Ababa Raggaasaa barata
Gaafan ani bahee namootan maqaan hin beeknee magaaloota dhihoo Saqalaa,Jardagaaf Jaartee irraa namoota baay’ee hidhaman dabalatee otoo hiikamanii marriidhaan otoo waliin taanee nagaa magaala keenyaa eegannee gaariidhan jedha amman isaan beekuutti namoonni kun namoota seenaa gaarii qabani dha hidhuun enyuufiyyuu bu’aa hin qabu ilaa fi ilaameetu bu’aa qaba.
Madda: Chaltu Takele Abetu


AMAJJII 17,2019) Barsiisaa Akililuu Hordofaa magaalaa Dambii Dolloo keessaa Humna Waraanaa mootummaa EPRDFn ukkaamfamanii jiru. Waraanni EPRDF Yeroo dheeraaf mana jireenya isaa erga sakatta’anii booda barsiisaa Akililuu Hordofaa fudhatanii deeman.

Barsiisaa Akililuu Hordofaa mana barumsaa qophaa’inaa Qellemitti barsiisaa seenaafi hayyuu Oromoo sabboonummaafi quuqama isaatiif yeroo adda addaatti hidhamaa turedha.

Barsiisaan kun yeroo Obbo Baqqalaa Garbaa, Lammii Beenyaa fi Jawar Mohammed gara Lixaa deeman galma koolleejjii barsiisotaa Dambii Dollootti gaaffiifi yaada jajjaboo kaasuun isaa ni yaadatama!

Oromia Qeerroo Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


እኚህ መምህር አክሊሉ ሆርዶፋ ይባላሉ ባለፈው ኦቦ በቀለ ገርባ ፣ ጀዋር መሀመድ እና ለሚ ቤኛ የደንቢዶሎን ህዝብ ሊያወያዩ በኤዱበት ወቅት ጥያቄ ማንሳታቸው ይታወሳል ነገር ግን ዛሬ መንግስት ባልታወቀ ሁኔታ ከቤታቸው አፍነው ወሰዷቸዋል።Shukshukta (ሹክሹክታ) – ቲም ለማ ኦነግን ለምን ፈራው? | Abiy Ahmed | Lema Megersa | Daud Ibsa | OLF

Wow! the neftegnas are in full time misinformation !!


Dubbii Ijoo Kabajaamoo Obbo Alamaayyoo Atoomsaa_mar,13)-2014