Amboo-Hiriira balaaleffannaa ABO baha jechuun shira OPDO’n qindeessite kan Magaalaa Ambootti qophaa’ee ture fashalaa’e!

Amboo-Hiriira balaaleffannaa ABO baha jechuun shira OPDO’n qindeessite kan Magaalaa Ambootti qophaa’ee ture fashalaa’e!
Keenya lolaan Waaqa!!

Viva Ambo!!!!

OPDO will never get confidence as long as OLF lives in the hearts and minds of the Oromo people.( The OPDO never changes, only their name)

Dábessá Gemelal

OPDO will never get confidence as long as OLF lives in the hearts and minds of the Oromo people.( The OPDO never changes, only their name)

Shira/Shiftaa OPDO/ODP’n Akkasi ta’i?

#Amboo Jul_7/2019
Qeerroon Amboo yeroo hunda mahandisa qabsoo Oromooti, waa malee kana hin jenne, guyyaa har’aa OPDO’n kosiin hiriira balaaleeffannaa ABO/WBO waamte irratti qeerroon Amboo hiriiricha gara mormii Opdotti jijjiiruun geggeessaa oolan! Kun qeerroowwan keenya kutaalee Oromiyaa mara keessa jiraniif barnoota guddaadha.
#AMBOO ❤️💚❤️


Adoolessa 7/2019
Qeerroon Amboo sirna abbaa irree EPRDF fi shira isheen WBO irratti xaxxu balaaleffataa jiru.
Karaanis cufameera. Poolisoonni hiriirtotarratti dhukaasa banee jira.


Namni Baduuf ka’e Nama galaafata kan jedhamuuf dhagahuurra tarree Argaa jirra.
Mootummaan biyya bulchu akkuma argaa jirru oromiyaa bakkoota garaagaraatti ABO shanee jecha jedhuun ummata dirqamaan irra deemee mallatteessisiisee hiriira bahaatii balaaleffadhaa jechaa akka jiru dhagahaas argaas jirra.

Kun kufaatii isaa argisiisa sababni isaas Addunyaa jiraannu keessatti ummatatu fedhiitiin ykn roorroo jibbaaf yeroon inni bahee gochaa sana balaaleffatu malee dirqamaan mootummaan hiriira bahaa ana malee jiraachuun fafa kan jedhu biyyuma keessa jiraannutti argaa jirra.

Yoo hin baane ni hidhamte ,hojiirraa ariyamta ,manni daldalaa kee ni cufama jechuun ummata irra deemanii mallatteessisiisanii dirqamaan RIB milishaa waliin tahuun hiriira baasaa jiraachuu arguu irra geenyeerra.

Kuni homaa miti lafa barii dukkanni ni hammaataa Jedhama mitiiree.
Oduun gara Godina Horroo Guduruu aanaa Guduruu irraa as qaarite tokko hedduu na ajaa’ibe jennaan ummatni akka dhagahun dirqame.

Guyyaa boruu jechuun Adoolessa 8/2019 milishaan aanaa Guduruu RIB waliin tahuun Maatii Ajajaa WBO zoonii lixaa #jaal #Marroo kan tahan Obbo #Dirribaa_Lammeessaa fi Haadha warraa isaanii akkasumas mucaa isaanii mana jiru guyyaa boruu dhaadannoo qabattanii baatanii jaal Marroon haa ajjeefamu jettu jechuun doorsisaa jiru.
Maatiin jaal Marroo guyyaa boruu hiriira bahee Marroon haa du’u jedhee dhaadannoo qabatanii yoo hiriira dura deemtanii hin balaaleffanne mana keessan ni gubna isiniinis ni ajjeefna jechuun doorsisaa akka jiran maatiin kun dubbatus jiru.

Sababa mucaan isaanii ajajaa WBO taheef qofa maatiin kun yeroo hedduu doorsifnii fi reebichi akka irra taha jiru obbo Dirribaa lammeessaa abbaan jaal #Marroo VOAf Tsahay Daamxoo waliin guyyoota muraasa dura gaaffiif deebii godheen dubbatee ture.
Amma immoo oduun Adoolessa 7/2019 maatii kana irraa nu dhaqqabe akka mirkaneessutti manni koo milishaa fi RIB marfamee eegamaa Jira guyyaa har’aa akka ani hin sochooneef jedhu obbo Dirribaa Lammeessaan.

Akka obbo #Dirribaa Lammeessaa jedhanitti anaa fi mucaa koo na bira jiru eegaa jiru dirqama boru hiriira baatanii mucaa keessan akka inni du’uuf hin balaaleffattan yoo tahe isintu du’a nuun jechaa jiru jedhu. Akkuma “Harree sodaattee Dibdaabaa Reebdi “jedhan jaal Marroo bosona jiru dadhabdee maatii mana taa’ee jireenya dhuunfaa isaa jiraatu dararuun jaal #Marroo ajjeesuu ykn balaaleffachuun tahu. Qabsoon qabsaa’ota Haqaan bakka ni gaha.

Tokko qabsoo wareegamu kudhantu qabsootti gala, kudhan du’us kumaatamatu qabsootti makama waan taheef dhaabbadhaa of ilaalaa jedhaan. Midiyaaleen Oromoo bakka jirtanii gochaa maatii kana irra taha jiru yoo oromummaan isinitti dhagahame lafeen awwaalcha dhabee fi dhiigni Aspaaltii gubbaarra lola’e yoo isinitti kan dhagahamu tahe maatii kana iyyaafadhaa gabaasaa Addunyaaf . Sanaan ala isini warruma dhiigni oromoo dhangalaasuun gargar miti.


Wayita Qeerroon Bilisummaa Oromoo, kaabaa kibbaa, Bahaa Dhiyaa fi giddu-galeessaa tokkommaan mootummaa EPRDF kan qawwee hanga funyaaniitti hidhate dura dhaabbatanii falman sana OPDOn uummata waamtee ,” ABO tu duuba jira, ABOn goolessituudha; ijoollee keessan gorfadhaa, ta’uu baannaan ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhachuuf dirqamna..kkf” jechaa turte. Tibba sana ilmaan OPDO ykn mana taa’u ykn waan Qeerroon hojjetu basaasanii tika OPDO/TPLF/EPRDF tti gabaasu ture.

Qabsoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO wal-utubee Mootummaa EPRDF raase. Kanumaan warri TPLF kaardii isaanii ishee guyyaa rakkoof ol-keewwatan taphatan. Kan mootummaa isaanii kokkee qabaa jiru Qabsoo Bilisummaa Oromoo waan ta’eef OPDOtti aangoo dabarsanii yoo kennan kasaaraa malee maquu (free exit) akka danda’an walga’ii isaanii baatii tokkoof taa’an irratti murteessan. Yaada murtee isaanii hubachuun ykn ajaja isaan itti kennaniin H/Maaram fedhiin akka gadhiise labse. Isa booda walga’ii EPRDF godhanii Abiyyi Ahmed filatan. OPDO keessaa filachuun filannoo osoo hin taane dirqama ture. Gaaffii Oromoo dhiibee dhufe qabbaneessuuf OPDO keessaa Muummicha Ministirootaa filatanii “ kunoo Oromoon MM ta’e kana caalaa maal barbaaddu “ jedhan. Warri TPLF, OPDOn ammoo bulchuu akka hin dandeenye waan beekaniif ishee waliin joonja’uu hin barbaanne Tigiraayitti deebi’anii qodaqodaa Abiyyi Ahmed fa’aa taphatan taa’anii dawwaachuutti galan.

Karoorri TPLF sun 100% hojjeteera. Tokkoffaa,Fincilli Qeerroo Bilisummaa Oromoon gaggeessamaa ture sun dhaabbateera. Lammaffaa akkuma isaan herregan Oromoon, “Oromootu Muummicha Ministeera ta’e, mootummaa keenyatu dhufe” jedhee salphaadhumatti gowwoome. TPLF kanuma Yaadanii Abiyyi Ahmed ykn OPDO aangootti fidan; kanumatus ta’e.

Kan nama aarsuu fi gubee nama waxalu Garuu OPDOn deebitee Qeerroo Bilisummaa Oromoo isuma aangootti ishee fide sana itti galagaltee diina godhachuu isheeti. OPDOn, Oromoon akka ABO jaallatu utuma beektuu ABO fi Oromoo walirraa kutuuf hojjechuutti gadi teesse. FDG fi FXG kan gaggeessaa ture Qeerroo Bilisummaa Oromooti; Jaarmiyaa kana kan hundeessemmoo ABOdha. OPDOn kana ta’uusaa hin beektu taanaan siyaasa biyya sanaa keessa hin turre jechuudha. Maaltu akka deemaa ture Geetaachoo Asaffaa gaafatanii baruu qabu. Yoo OPDOn fincila ta’aa turee fi gumaacha Qeerroo Bilisummaa Oromoo beekti ta’ee fi gumaacha ABO ni hubatti ta’e ammoo ABO waliin hojjechuu malee ABO dhiibuun akka ishee hin baasne beekuu qabdi ture. OPDOn, ABO waliin hojjechuuf carraa argachuu ishee akka lotoriitti lakkaa’uu qabdi ture. Kun ta’uu baannaan Deeggarsaa fi jaalala ABO fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti qaban hubattee akkuma TPLF tarkaanfii ofirratti fudhachuun abshaalummaadha ture. Galagaltoo isaa ABO fi WBO balaaleffachuu fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti guuruu; miseensotaa fi deeggartoota ABO ajjeesuu, hidhuu fi doorsisuutti gadi teesse. OPDOn yoo akkasiin itti fufte akka TPLF “free exit” gochuufillee carraa waan argattu natti hin fakkaatu.

Faajjii Dhugaa