“Amboo: fincilli xumura garbummaa Cimaan Calqabuuf deemaa

“Amboo: fincilli xumura garbummaa Cimaan Calqabuuf deemaa


Gincii Jalduu Cubii Gindo Gudar, Incinii, Baakkoo, Buraayyuu wajjiin wal-qabee, Baqqalaa Garbaa mana hidhaa Wayyaanee keessaa gadhiifamuu baannaan Qeerroon hundi akka qophaa’u dhaamsa cimaa dabarsanii jiru.

Torbaan lamaan kana keessatti mormii cimaa akka adeemsiisan nu beeksisanii jiru. Oromoon hundi akka tokkummaa dhaan ka’us akeekkachiisanii jiru. Baqqalaa Garbaa hiiksisuun dirqama qeerroo ti Jedhu. Oromoon yeroo ammaa kana wal bira dhaabbachuu qabna. Qabsoon kun hanga dhumaatti hin-dhaabbatu.

Dafnee Baqqalaa Garbaa mana hidhaa Tigree keessaa gadhiifamnee mana yaalaa deemuu qaba. Kanaafuu Oromoon hundi osoo wal hin-qoodin bahaa fi lixaa, kaabaa fi kibba tokkummaa dhaan ka’ee mirga isaatiif haa falmatu. Kana booda sodaa tokko malee Oromoon bilisummaa isaa argachuu qaba.

Galatoomaa kuni ergaa Qeerroo bilisummaa oromoo Lixaa oromiyaa irraa!!

Via: Maammee Caffee


Kabajamtootaafi jaallatamtoota ilmaan orommo akkam jirtu ?jireenyi badhaadhaa?baga nagaa taatan isiniin jechaa yaada gabaabduu tokkon qabaa na hordofaa.
Innis:-) waa’ee ummata keenya liyyuu polisii somaaleetii fi waraana woyyaaneetiin naannoo somaaleetii buqqaafamanii ilaallata.yaa ummata oromoo lammiin keenya maaliin akka buqqaafamanii fii eenyuun akka buqqaafaman beekamaadha.kan lammii keenya buqqaasee beelatti hambise woyyaaneedha.kan isaan ittiin buqqaafaman woraana ykn Qawweedha.kanaaf yaa ummata oromoo gochaan diinni keenya nurratti dalage waan hedduudha.nuti garuu kan gochaa jirru waan tokko qofa.innis Lammiitu lammiif jennee gargaaruudha.kun siluma ummata biratti Aadaadha.kana fira qofaa mitii diinni iyyuu ni beektii.lammiitu lammiif birmata ! Jennee saba keenya kana gargaaruun waan baayyee nama boonsuu fi nama gammachiisuudha.hatahu malee woyyaaneen akka jalddeessaati.jalddeessi yoo dhufee midhaan keessanitti dacha’e ykn itti duude yeroo isin dhaqqabdanii hoomaa jaldeessaa kana midhaan irraa ari’ee fageesseera jettanii deebitan gooddoon isaa immoo isin jala deebi’ee midhaan keessan fixaa.wayyaaneenis akkasuma yeroo nuti gara kanaan ummata keenya gargaarrachuuf yaanu jarri ammas gama tokkoon shira xaxxee balaa biraa buusuuf kophii xumuratteetti.isa kana waan ta’eef yaa ummata Oromoo shira diinaa dursanii itti dammaquun barbaachisaadha.

Hoomaa jalddeessaa faana yeroo buunu midhaan bira nama biraa kaawwachuu feesisaa.isa opdon wolga’ii bakka hundatti gootee yeroo diinaa nurratti dheeressuuf jecha ummata keenya sababa adda addaatiin naannoo somalee irraa buqqa’aniif birmachuu jedhanii hololaa oolaniifis harka rukutaa hin oollu.mallaqni gargaaramu hadha ummata keenya beela baasa male kan boriittii hin qabu beela isa guddaatu nurra jira waan ta’eef .innis wayyaaneedha.gama yaada koo ijootti yoon deebi’uu maallaqni alaaf keessaan bu’aa turee fi jiru buqqaatotaaf fooqii ijaaraa jiramoo kana hunda? qorqorroo gaarii iyyuu hin ijaarinaa.mana citaa ijaaraafiitii horii hafeen Qawwee nuu bitaa.ummatuma buqqaafame dabalatee qeerroo keenya qawwee nu hidhachiisaa yaa ummata Oromoo!! kana male hin jiru furmaanni keenya .
GABRUMMAA BAATANII FOOQII KEESSA JIRAACHUU IRRA BILISOOMANII GODOO ykn mana CITAA keessa jiraachuu woyyaa!!..
IUOti!
Qabsoon itti fufaa…
SAAQI SAANQAA Eeggadhu Daangaa.

Gabbisaa Lm Lm


Ittiiqaa Tafarii: Saaqi Saanqaa ** NEW 2017 Oromo Music

1 Comment

  1. “GABRUMMAA BAATANII FOOQII KEESSA JIRAACHUU IRRA BILISOOMANII GODOO ykn mana CITAA keessa jiraachuu woyyaa!!” I love this. Galatoomi!

    The relationship between Oromo people and wayyanes can only be one between total annihilation and total victory for one or the other. There is nothing in between. By now, every Oromo should know that there is zero chance of peaceful co-existence with Tigre terrorists and their puppets in Oromia and every drop of Oromo blood spilled by TPLF will be accounted for.
    If we want to exist on our land we must pay what it takes and win our total freedom first and foremost. Oromos should not be fooled by the illusion of “economic revolution” in vacuum, on our graves, before ensuring their very existence.
    If OPDOs want to be relevant, they must purge all POWs from their membership, clearly distance themselves from TPLF by renaming their party, and EXIT from EPRDF unless the executive committee is PROPORTIONAL to the size of the population of the states.

Comments are closed.