AMBOO: Dilbata boriitti OPDOn uummata Amboo hiriira degersaa waamaa jirti!

AMBOO: Dilbata boriitti OPDOn uummata Amboo hiriira degersaa waamaa jirti!

Obbo Addisuu Araggaa Goojjameedha G/I/A/BOOR Magaalaa mattuu keessatti sa’aatii diiskoo caatii isayyuu garaabaa isaa akka re’eettie qama’aa osoo hin taane akka midhaaniitti nyaachaa oobdii gabaa mattuu fi beddellee keessatti guddate nama safuu beeku miti wajjin baranne siriittan beeka sabaan amaaraadha kana dura yeroo yuunivarsiitii seenus ijoollee oromoo basaasa kan ture fi ijoolleen hedduun nama ukkaamsaa turedha yeroo sana ijoollee wallagarraa dhufantu dhukkee irraa kaasaa ture wanti inni haga arraatti ijoollee wallagaatti dhaadatuufis yeroo yuunivarsiitii barataa turetti iccitii fi shira inni ilmaan oromoo irratti xaxaa ture sana ijoollee wallagga irraa dhufantu isa saaxilaa turan duruma barataa yeroo turee kaasee ilmaan amaaraatti hidhata guddaa nama qabuuu dha amma yeroo dhitoottis dr biraanuu naggaa biraa qarshii ji’a ji’aan kaffalamaafii ture yeroo dhitootti garu eegumsa guddaa waan godhaafiii jiranuuf itti siqee iccitii jiru hin arganne walqunnamti inni warra gim bottii 7 faana qabu garuu daraan cimaadha haadha manaas amaaraa fuudhe obboleessi haadha manaa isaa kan maqaan FB irratti kiyyaa harargeetiin beekamu soddaa isaati namni kun sabaan amaaraa ta’uu isaarrayyuu nama ilmaan oromoo yeroo labsii yeroo atattaamaa sana shira guddaa isaa ilmaan oromoo irratti xaxaa turedha ammas basaasa fb irratti fb hedduu banachuudhaan duula paartii oromoo walitti naqaa jirudha iccitii kana lammaafaan haga tokko yoo beekaniyyuu iccitii inni warra amaaraa faana qabu gadi fageenyaan hin beekanu finfinneen filannoodhaan gim bottii 7 akka fudhatu sirriitti maryatanii raawwataniiru daangaan finfinneellee akka hin murtoofne koree ijaarame ture akka hojiitti hin galle kan diige nama kanadha iccitii gurguddoon biraa jarri namoota aangoo irra jiranu faana xaxaa jiranu kan biroos ni jira garuu waan tokkon hordofaa jira sagantaa itti aanu keessatti nan saaxila.
#Banti #Danga

 

 

 

 

 

 

 

 

OMN: Simannaa Hoggana ABO QC (obbo Galaasaa Dilboo fi kan biroo…(Mudde 29, 2018)

29/12/18
#AMBOO

Dilbata boriitti OPDOn uummata Amboo hiriira degersaa waamaa jirti!

Shiraa OPDO/ODP irraatti dhiiga oromoo Amboo fi Oromiyaarraatti ajjeeftee deebitee ammoo hiriira deeggarsa yaamuun kun fafa.

“Gamni nyaatee gowwaa afaan diba” jedha oromoon! Qeerroo Amboo #Jaagamaa_Badhaaneefaa kan ajjeese Eenyu? #Dararaa_Kafanii kan ajjeese Eenyu? fi kkf

Bara 2016 qeerroo Amboo 36 guyyaa tokkotti kan fixe eenyu?
Ammayyuu ijoolleen amboo mana hidhaa jiru!

Boonsaa Hayluu dabalatee ijoolleen 100 ol mana hidhaa jiru! Ijoolleen kun erga mootummaan Abiyyii Ahamad dhufeetii hidhaman!

Amboo fi kutaa Oromiyaa gowwaa miti! OPDOn Amboo gowwoomsuu hindandeessu!
Gonkummaa!!

9/12/18
#AMBOO

Dilbata boriitti OPDOn uummata Amboo hiriira degersaa waamaa jirti!

Shiraa OPDO/ODP irraatti dhiiga oromoo Amboo fi Oromiyaarraatti ajjeeftee
deebitee ammoo hiriira deeggarsa yaamuun kun fafa.

“Gamni nyaatee gowwaa afaan diba” jedha oromoon! Qeerroo Amboo
#Jaagamaa_Badhaaneefaa kan ajjeese Eenyu? # Dararaa_Kafanii kan ajjeese
Eenyu? fi kkf
Bara 2016 qeerroo Amboo 36 guyyaa tokkotti kan fixe eenyu?
Ammayyuu ijoolleen amboo mana hidhaa jiru!

Boonsaa Hayluu dabalatee ijoolleen 100 ol mana hidhaa jiru! Ijoolleen kun
erga mootummaan Abiyyii Ahamad dhufeetii hidhaman!
Amboo fi kutaa Oromiyaa gowwaa miti! OPDOn Amboo gowwoomsuu
hindandeessu!
Gonkummaa


Bilgaden #Kamaal_Galchuu naanno bosons #cillimo dhimma tokko malee dhufee
Haala naanno Sana’a ilaaluudhan waraana orali 10 ol itti ajajee jira .

Qaamanis gara bosona kanaa deemuudhan nama nagaa manaa fuudhee bahee #wbo sakattaana jechuudhan ofii miliqee warra kaan irbaata rasaasa godhee jira.
Konkolaata miilla yookan (gommaan) rukutame sana keessa akka Kamaal jiru qabataatti qeerron argan nuuf imaa jiru.

Hangafa jeequmsa biyya Keenya kan ta’e jiru #Kamaal_Galchuuti.
Itti aanee #opdodha.


Muddee 28/2018

#Icciitin OPDO saaxxilamee!!
Ummanni oromoo maraatti shiira kana hubaadha~

Shiirri opdon yeroo darbee proposala qopheessun WBO akkaa harkaa kennitetti odeeffamee ture iccitiin isaa kana.

Akkuma beekamu godina Shawaa Kaabaa ona Warra #Jaarsoo keessaa akka waan oloola harka kennateetti wanti ololame jira. Kan harka kennatan jedhame hattoota,shiftoota fi namoota qeerroo ajjeeesaa turani.shira kana ammoo kan qindeesse Diina uummata kan ta’e namicha Xaasoo Taaddasaa jedhamuu dha. Namichi kun pirooppozaalaa sobaa qopheessuun ijoollee keenya maqaa ABO tiin yakkuun hiisisaa fi ajjeesisaa ture. Ajjeechaa qeerroo Boonsaa Tashoomaa dhiheenya kana shiftaan raawwateefis harka keessaa qabaachuun mirkanaa’era.Sababni inni kana raawwataa jiruufis kanneen armaan gadiiti.
Jijjiiramni xiqqoon amma argamte kun akka gufatu.
Diinummaa saba keenyaaf qabu irraa madda.
Abbootii qabeenyaan walitti maxxanee qabeenya uummataa saamuun tujaara waan ta’eef gaaffiin qeerroo akka itti hin kaaneef ukkaamsuuf ykn sodaachisuuf akka ta’e ifa.
Kanaafuu,namicha farra uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo ta’e kana Abbaa Torbeen walqunnamsiisuun fala isa dhumaa ta’uu qaba.