Site icon Kichuu

#Alert ! Mootummaa Xoophiyaatiif lolli ummattoota gidduu tooftaa ittiin ija ummataa ofirraa deebisanii jala dhokataniidha.

Mootummaa Xoophiyaatiif
Mootummaa Xoophiyaatiif lolli ummattoota gidduu tooftaa ittiin ija ummataa ofirraa deebisanii jala dhokataniidha.
 
Hanga Oromiyaa kibbaatti WBO irratti diqqaa guddaa, hidhataa, poolisii Oromiyaa humnaan duulchisaa turan sun gamii daangaa Sumaaleen wal daangessu nagaa ture. Ergaa isa kanaan milkaa’uu dadhabanii nuffanii booda ; amma liyyuu poolisii Sumaalee #Hararghee, #Baaleefi #Booranaa irratti duulchisuuf haala dureen hunduu xummuramuutu himama.
Fkn Hararghee ardaa Cinaaksaatti lolli banamee jira.
Booranaa ardaa Mooyyaleetti maqaa QOOTTII jedhuun akkuma bara 1994 wayyaaneen goote; Sumaalee Jijjiggaafi Godee irraa fa’anii quubsisaa jiru.
Ummanni dammaqee gocha diinummaa kan ofirraa qolachuun tokkummaasa ijaarrachuu qaba!
Maanguddoonni goreeyyiin Oromoofi Sumaalee yeroon walitti dhufanii shira kana irratti dammaqanii #Tokkummaa ijaarrachuu qabu!
Nagaa buusuu qabu!

#Hidhaan_Furmaata_hinTaatu!

Hagayya 19,200
Namoonni armaan gadiitti maqaan tuqame kunneen eegii gaafa Hag 19,2020 godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaatti hidhamanii haga ammaa gaaffii malee manuma hidhaatti rakkachaa jiru.
1. Enjiinar Boruu Guyyoo Jaarsoo
2.Gaaddisaa Maanayyoo
3. Gufuu Jirmoo
4. Biqilaa Takunnuu
5. Biqilaa Takkaaliny
6. Abduuba Qaalichaa
7. Shaama
Kanneen alatti ijoolleen didiqqoon ganna 15 gadii kanneen namoota kanneen waliin hidhaman hedduudha.
Hidhaan furmaata hin taatuu hiikaa!

Wallaggaa Lixaa; Gimbii

“Leenji Kaabinoota Bilxiginnaa Guyyaa Qaammee 3/13/2012 irraa kaasee 5/13/2012 ti Leenjiin Bilxiginnaa Kaabinoota Aanaalee Godinicha Jala jiran hunda irraa filamani Leenji fudhachaa jiru. Qaamolee Leenji kana qooda fudhachaa jiran.
Koree Qindeessituu Aanaalee Hundaa
isaanis:-
1.Bulchaa Aanolee Hundaa
2.I/Aantota Bulchaa Aanolee hundaa
3.I/G Waajjira Dhaabaa
4.I/G Ijaarsa Siyaasaa Magaala
5.I/G Ijaarsaa Baadiyyaa
6.I/G Secteroota Muraasa irra ni argamu.
Ajandaa Leenjichaa.
Maqaan Soba isaa
1. Raawwi Hoji Bara 2012 fi Karora Bara 2013
2.Dhimma Hoji deebisani Caasaa mootummaa gandaa diigamee ijaaruu.
3.Dhimma Haala yeroo fi Sakata’insaa WBO
4.Haaromsaa Caasaa Gandaa fi Aanaa.
5.Muudamaa shuumuu fi Shaaruu sadarkaa addaa addaati Aanaatiif ni kennama.
6.Dhimma Hoji fi Hojjetaa mootummaa gara gandaatti bobbaasuu
Dhumarrati Leenji kun sadarkaa Gandaa fi gandaatti itti fufee gaggeeffama.
Kaabinootni yeroo gandatti gadi bu’an geejjibaan utuu hin taanee RIB fi Milishaan deggeramani konkolaata tokko malee miillaa qofaa deemani maree uummataaf akka gaggeessan jedhameera.
Sababi isaa diinni karaa taa’ee akka tarkaanfii hin fudhanneef miillaan Gareen deemamu qaba jedhamee jira.
Kanaafiyyuu Qeerroo Oromoo fi WBO Kaabinee Leenji gara gandaa dhuftu Mogolee ishee dhooftanii akka cabsitan Bakka jirtan hundatti dursitani akka qophooftani Cimsinee isin hubachiifna.”

Oduu Gaddaa

======
Amanuu Malaakuu jedhama. Godina Wallagga Lixaa, Ona Mana sibuutti waraana mootummaan ajjeefamee jira.

E E B O O C A B E E. H A F E!

Exit mobile version