Albuudaa fi Qabeenya Oromiyaa kan osoo qabnu waan xixiqqaa akka birr

Albuudaa fi Qabeenya Oromiyaa kan osoo qabnu waan xixiqqaa akka birr 1000 fi 10,000 jennee Scientists keenyaaf kadhachuun salphinna.
Qabeenya Oromiyaa – Kudraa,muduraa,fuduraa, midhaan addaa addaa,Jimaa, Worqii fi Buna Shek Alamudin fi Ilmaan Adewa fi Adigrat itti fayyadamtu gara Misooma Oromiyaatti geeddaraa !
Yoo akkas gootan wanti afaaniin jettan hojitti hiikamee dhugaa ta’a.