Alamuu Simee waajjiroota ABO Armaan gadiis cufsiiseera

Alamuu Simee waajjiroota ABO Armaan gadiis cufsiiseera

Alamuu Simee waajjiroota ABO Armaan gadiis cufsiiseera. G7 fi አብን akka fedhanitti yeroo Oromiyaa keessa sochootu ABOn garuu halagoomfamaa fi diinomfamaa yoona gahe.
1. Asallaa, Arsii
2. Buraayyuu ( Finfinnee)
3. Baakkoo Shawaa lixaa
4. Gudar , Shaggar Lixaa
5. Dagam, Shaggar Bahaa
6. Naqamte, Wallagga
7. Gimbii, Wallagga
8. Shaambuu Wallagga
9. Finca’aa, Wallagga
10. Warshaa Shukaara Finca’aa ykn Sulula
11. Najjoo, Wallagga– Eebbaaf osoo eeganii cufame.
12. Mandii , Wallaggaa -Eebba waajjiraaf eegaa turan
13. Dambi Doolloo, Wallagga,
14. Gullisoo, Wallagga – eebba waajiraaf qophiitti osoo jiranii.
15. Jimmaa magaalaa Jimmaa
16. Baddallee, Iluu Abbaa Booraa
17. Mattuu, Iluu Abbaa Booraa
18. Habee Dongoroo ,Horroo Guduruu osoo eebbaaf eegamuu cufame.
19. Siree Sibuu, Wallagga Bahaa
20. Biilaa, Wallagga Lixaa – Eebba waajiraaf osoo eegamuu cufame.
21. Goorii, Wallagga Lixaa – Eebba Wajjiraaf qophii turan ni cufame.
22. Amboon waajjirri ABO banamee hanga ammaa hojii akka hin eegalle ugguramee jira.
23. Waajjirri ABO Gullallee kan Finfinnee jiru guutuutti hin gadhiifamne hanga ammaa waajjira xiqqaa dha.
23. Waajjirri ABO Adaamaan sirnaan guutuutti hojjetaa hin jiru dorsisa jala jira.
24. Godina Harargee fi Arsii akkasumas Boorana keessa bakka hedduutti qophii baniinsa irraa eegalee ugguramee jira.
25. Walloo Kamisee akka hin banamne ugguramee miseensotiin ABO fi caasaan Qeerroo hidhaatti guuraman.


ICCITII GOLAA #OPDO SEENNEE BAASA HIN TURREE?
#ALAMUU_SIMEE BAATI 2 DURAATTI ITTI DUULA HIN TURRE? GAAFFAS WAAN HEDDUU NUNVJEDHAN,HAR’A BAGUMA DHUGAAN MULATTE!!

NAMICHAA KANA FI ISAA FAKKAATOTA ,FI FAALLA QABSOO OROMOO KAMIYYUU KAN DEEMU #HUMNI_ADDAA_GAREE_SOONSA (AT) RAMMAADAMANIIRU!HUNDUU GUYYAA EEGATA!

UMMANNI OROMOO BALDHAAN IDDOO JIRTAANITTI EERU AKKAA NUUF KEENITAN JENNA!!

Yaa አለሙ maal siif goona nuti? Harka kee nyaataam? Tokkoon tokkoon kee jajjabee ija risaa jalaa dhokattee hin baatu..! Teessoo waljijjiirtanii waadaa dhiigaa fi Lubbuu qaalii gootota Oromoo qircatanii umrii gabrummaa saba keenyaratti dheeresuuf afaan damma gootanii gaafa dubbattan namni maalummaa keessan beeku waan jiru isinitti hin fakkaatu tureemii? Fb irratti gantoota bitanii bobbaasuun, arraba jabaachuun jabaa nama hin gootu..! Dhugaas galaana sobaa keessatti darbatanii akka gadi lixxee nyaatamtu ykn awwaalamtu gochuun hin danda’amu..!
Qabamte kaa yaa Gadhee..!
Ni yaadattu taanaan ji’a tokkoon dura maalummaa fi eenyummaa አለሙ ilaalchisee diinummaa cimaa inni Oromoof qabaachaa turee fi ammas itti jiru hubannee ragaalee maddeen amanamoo keenyarraa arganne akka sabni of eeggatuuf jecha maxxansaa turuun keenya ni yaadatama..! Sabboontonnii fi beektonni haqa kana hubatanii qabsoon finiinee sad.kanarra akka gahuuf hojjachaa turan akkuma jiran ,kanneen Haqa kana gara balleesuuf yaalanis turaniiru.Har’a garuu haqni jiru hundumaaf ifa taheera.Kanaaf አለሙn hatattamaan ilmaan Oromoo jidduu bahuu qaba.Down Down አለሙ!!!