Alamuu Simee har’a qindeessitoota aanaafi godinaa Adaamaatti walittk qabee itti bookkisuun doorsisuuf yaalaa oole.

Alamuu Simee har’a qindeessitoota aanaafi godinaa Adaamaatti walittk qabee itti bookkisuun doorsisuuf yaalaa oole.

Namni bishaan fudhate hoomacha qaqqabata. Abbaay Xahaayyees hanga dhumaatti likki isin galchina osoo jedhee dhaadatu Maqaletti gale. Alamuun hiree angorraa bu’ee qe’eetti deebi’uu hin qabu. Zabxiyyaa bu’uun isaa qurxiidha. Oromiyaan hattuu baadhachuu erge diddee bubbultee jirti.

Jawar Mohammed